JANKEJE, K. Produkce metabolitů vybranými kmeny průmyslových kvasinek v průběhu různých fází buněčného růstu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radka

Studentka v předložené bakalářské práci zaměřené na produkci vybraných metabolitů kvasinkami v průběhu buněčného růstu splnila veškeré body zadání. V teoretické části bakalářka prokázala, že je schopná se výborně orientovat v odborné literatuře včetně anglického textu a navíc vybrat podstatné informace, které v logickém sledu shrnula na 28 stranách. Bakalářská práce obsahuje rovněž experimentální část, ve které se studentka naučila nejen způsobům kultivace poměrně obtížně rostoucí průmyslové kvasinky P. rhodozyma, ale také optimálně izolovat metabolity z kvasinových buněk (astaxanthin) a využívat moderních instrumentálních metod k jejich analýze (HPLC/UV-VIS/ESI-MS). Rovněž byla schopná samostatně diskutovat výsledky a formulovat z nich plynoucí závěry. Předpokládám, že veškeré dosažené vědomosti a laboratorní dovednosti využije bakalářka v dalším studiu či praxi. Bakalářskou práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubešová,, Jitka

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 10440