MATYÁŠ, P. Analyzátor signálu v televizních kabelových rozvodech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Povalač, Aleš

Diplomová práce se zabývá vývojem měřiče úrovně signálu v televizním kmitočtovém pásmu. Vyvinuté zařízení je na velmi dobré úrovni, student využil moderních součástek a vhodně zvolené koncepce. Hlavní část zadání práce byla splněna, zařízení postrádá režim kanálového přehledu přes celé televizní pásmo, ostatní funkce však byly implementovány velmi dobře. Z hlediska firmwaru je nevhodně využito velké množství globálních proměnných, což snižuje přehlednost kódu a zvyšuje riziko chyb. Realizační výstupy diplomové práce jsou plně dokončeny, včetně krabičky zařízení. Zásadní výhrady lze mít k formálnímu zpracování práce. Ta obsahuje značné množství překlepů, některé věty nedávají smysl. Samotný obsah práce zahrnuje popis většiny důležitých oblastí a po technické stránce neobsahuje zásadní chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce E 10/20
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Šebesta, Jan

Student navrhl vlastní koncepci analyzátoru signálu v televizních kabelových rozvodech. Výsledkem je jednoduché zapojení v maximální míře využívající funkcionality již existujících komerčních produktů jako je modul televizního tuneru, či grafický displej s pokročilým řídicím rozhraním. Zařízení je ve vysoké míře reprodukovatelné. Ovšem SAW filtr student vymontoval ze staré televize, přitom na trhu existuje celá řada nových podobných součástek. Naproti tomu vtipně využil logické hradlo pro zvýšení rozsahu regulačního napětí AGC. Dále kladně hodnotím, že student byl schopen odhalit chybu v datasheetu tuneru a vyhledat si potřebné informace přímo v technických údajích konkrétního čipu osazeného v tuneru. Ovládání analyzátoru se mi jeví jako velmi intuitivní. Naměřené výsledky jsou přehledně zobrazeny na displeji. Ale firmware samotný postrádá strukturu a jeho přehlednost je velmi nízká. Naměřené výsledky, i když jsou pouze orientační, potvrzují splnění požadavků zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 39343