PETRÁK, J. Regulace s použitím rekonstruktoru stavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vavřín, Petr

Diplomant svědomitě využíval konzultace a věřím, že se snažil podle svých možností co nejlépe splnit zadání. Bohužel se zdá, že by spíše uspěl na literárním nebo poetickém než technickém poli.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury F 3/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Findura, Milan

-

Navrhovaná známka
F
Body
0

eVSKP id 12602