MĚŘÍNSKÁ, R. Studium fenolických látek ve vybraných biologických materiálech s využitím metody LC/MS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radka

Předložená bakalářská práce obsahuje kvalitní informace o moderní kombinované metodě LC/MS a jejím využití ke stanovení polyfenolických sloučenin. Bakalářka svou prací prokázala dobrou orientaci v odborné literatuře, dále byla schopná v poměrně krátkém čase absorbovat řadu informací o metodě, která překračuje rámec bakalářského studia. Kromě teoretických poznatků byla k práci zařazena i experimentální část, ve které se studentka naučila manipulovat s konkrétní sestavou LC/MS včetně praktického využití metody k optimalizaci podmínek pro analýzu vybraných polyfenolických standardů. Vzhledem k obtížnosti metody a absenci teoretického základu bylo pro bakalářku poměrně obtížné vyhodnocení výsledných MS spekter, ale velmi odceňuji s jakým nadhledem se nakonec s výsledky a jejich diskusí vypořádala. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemanová, Jana

Předložená bakalářská práce má precizně zpracovanou teoretickou i experimentální část, svědčí o schopnostech studentky zaměřit se na primární literární zdroje, vytvořit si vlastní představu o experimentech, orientovat se v analytické laboratoři a adekvátně vyhodnocovat své poznatky a nabyté výsledky. Práce má vzhledem k požadavkům na bakaláře poměrně vysokou úroveň, svou kvalitou se blíží prakticky k provedení prací diplomových. Zvlášť ocenitelné je, že studentka musela zvládnout (a úspěšně zvládla) kvantum informací, které jsou nad rámec bakalářského studia. V tomto směru je evidentní markantní snaha studentky odvést podle svých možností výbornou práci. A jako takovou ji také hodnotím. Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 10438