KRÁLÍČEK, M. Bezdrátový termostat pro řízení kotle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kincl, Zdeněk

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat bezdrátový termostat pro řízení kotle. Student v úvodu práce popisuje moderní způsoby regulace otopných systémů a v rámci řešení projektu navrhl a realizoval funkční prototyp. Zadání diplomové práce bylo splněno na kvalitní úrovni. Navržený termostat umožňuje hardwarovou i softwarovou konfiguraci pro konkrétní aplikaci. Komfort obsluhy zajišťuje moderní dotykový grafický displej. Po formální stránce je práce členěna přehledně do logicky navazujících celků. Autor však místy používá nevhodné formulace vět a tvrzení. Některé vzorové výpočty a vzorce nejsou číslovány. Student prokázal schopnost samostatně řešit zadaný úkol a během řešení si počínal velmi iniciativně. Řešení projektu bylo v některých oblastech splněno nad rámec zadání. Student se s prací zúčastnil studentské soutěže EEICT.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Viščor, Ivo

V úvodní kapitole diplomant popisuje blokové schéma jednotek termostatu a jejich základní obvodové prvky. Následuje teoretická část s popisem typů regulace. Kapitola obsahuje nepodstatné části, např. popis vícecestných ventilů. Naopak zvolenému systému regulace pro realizovaný termostat je věnován jen krátký odstavec. Schází bohužel jakýkoliv matematický popis systému regulace nebo blokové schéma z pohledu vstupních a výstupních veličin. Vlastnímu řešení obvodového zapojení mikrokontroléru a jeho periférií se diplomant v práci věnoval nejvíce (36 stran). Tuto kapitolu je možné označit za kvalitní, obsahuje přehledný popis jednotlivých obvodů. Vytknout je možné pouze přílišné zdůrazňování použití Ohmova zákona pro návrh rezistorů. Ocenit je naopak možné promyšlené zálohovaní obvodu reálného času a naměřených dat v případě výpadku napájení. Programovému vybavení je věnována poslední kapitola (6 stran). Je zde popsán systém uživatelského menu, vývojový diagram hlavního programu a ovladače všech periférií. Opět schází jakákoliv zmínka o realizaci vlastní regulace v programovém vybavení. Z obrazové dokumentace a přiloženého programového vybavení je možné usoudit, že diplomant obvodový a programový návrh jednotek zvládl. Z formálního hlediska je práce zpracována dobře. Obsahuje několik překlepů (např. objehové čerpadlo, potencionál). Nesprávné je uvádění veličin bez mezery mezi hodnotou a jednotkou (1,6mA). Nepřesně jsou popsány také zkratky v úvodu (PID, RTI), či parametry (střída 1 ms). Vytknout je nutné používání výrazu Droop, který zřejmě pochází z jeho nepochopení. Nevhodné je používání anglických výrazů v psaném textu, například „stisknutí touche“, „signalizováno speakrem“ či dokonce „spík“ (str.75). Celkově je nutno ocenit praktickou realizaci jednotek termostatu, která jistě byla časově náročná. Bohužel zadání se úplně splnit nepodařilo, chybí jakékoliv měření realizovaného termostatu nebo alespoň jeho simulace či ověření komunikace mezi jednotkami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 11/20
Odborná úroveň práce D 32/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 39334