KOPECKÝ, P. Automatizace měření EM pole měřičem Narda NBM-550 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Nováček, Zdeněk

Diplomant popsal a ověřil měření modulů intenzity pole a jejích prostorových složek přístrojem Narda NBM-550 i možnosti dálkového ovládání přístroje, přenosu dat a jejich zpracování pomocí firemního software. Výrazná omezení vedly k vytvoření vlastního ovládacího programu v prostředí MATLAB s výrazně širším využitím. Ten umožní dálkové sledování procesu měření, měření souboru dat s daným počtem a periodou vzorků a snímání rozložení intenzity pole na ploše s možností grafického zobrazení výsledků a exportu dat. Pro měření na válcové ploše bylo ve výukové laboratoři sestaveno zjednodušené měřicí pracoviště a ověřeny možnosti měření v oblasti blízkého pole. Diplomant pracoval po celou dobu se zájmem, využíval informací ve firemní literatuře i osobních dotazů pro získání nedostupných údajů o přístroji a možnostech komunikace a vlastními experimenty doplňoval chybějící informace. Výsledky práce umožní modifikovat využití přístroje při automatizovaném měření rozložení blízkého pole antén.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bártík, Hynek

Předložená diplomová práce úspěšně řeší problematiku automatizace měření prostorových složek intenzity elektrického pole s přístrojem Narda NBM-550 s ohledem ke komponentám, které byly pro řešení k dispozici. V práci bych uvítal podrobnější popis zdrojů chyb měření a jejich kvantifikaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 39330