KRŠKA, V. Digitálně řízený spínaný napájecí zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Student zadaní práce splnil. Popsal hlavní oblasti digitálního řešení a zmínil oblasti které jsou odlišné od analogového řešení a je nutné je při návrhu zohlednit. Celková problematika digitálního řízení je příliš obsáhlá na jednu diplomovou práci, ale mohlo být zmíněno řešení a stabilita zpětné vazby. Práce má kromě teoretické části také část praktickou, kde diplomant předvedl také své praktické schopnosti v realizaci měniče a měření v laboratoři. Aktivita během řešení byla příkladná, student pravidelně docházel během celého období řešení práce a systematicky pracoval. Formální zpracování považuji také za velmi dobré, některé formulace nejsou zcela přesné, ale význam je patrný z dalšího textu. Využití literatury je dostatečné pro vytvoření měniče a popsání jeho funkce, včetně MPPT algoritmu. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou, zvláště k přihlédnutí k praktické realizaci včetně návrhu a výroby DPS a zvládnutí vývojového prostředí. Posudek vypracoval zadavatel a konzultant diplomové práce Ing. Petr Dvořák (fy. BKE, s.r.o.)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Zamazal,, Michal

Zadáním diplomové práce byla realizace funkční vzorku digitálně řízeného spínaného zdroje řízeného mikrokontrolérem Texas Instruments řady Piccolo. Student vycházel v HW řešení analogové části měniče ze solárního konvertoru z produkce firmy BKE. HW řešení je v principu relativně jednoduché, protože řízení obstarává digitální část tvořená modulem TMS320F2808 controlCARD z experimentálního kitu Texas Instruments. Student úspěšně implementoval dva algoritmy regulace, zpětnovazební regulující výstupní napětí na definovanou hodnotu a algoritmus MPPT pro maximální výkon ze zdroje. Potvrdily se teoretické předpoklady v případě zpětnovazebního měniče, kdy vlivem nespojitého kroku digitálního regulátoru vznikalo vyšší zvlnění. Digitální řízení je naopak výhodné pro MPPT systém vhodný pro solární panely. Výsledky měření jsou přehledně prezentovány a logicky vysvětleny v závěru práce. Realizovaný funkční vzorek se tedy stává vhodným produktem pro základní vývoj algoritmů měničů systému MPPT. Výsledky MPPT však mohly být negativně ovlivněny teplotní závislostí simulátoru solárního panelu složeného z diod a nestabilitou hodnot z A/D převodníků při nižších výkonech zdroje, což student v práci zmiňuje. K formální stránce práce mimo některých typografických nepřesností nemám zásadní výhrady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 39337