ŠUPÁK, L. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Student prokázal při řešení bakalářské práce samostatnost nezbytnou pro odbornou činnost koncepčního pracovníka, schopnost orientovat se v řešené problematice a správně fázovat jednotlivé kroky vedoucí k řešení úkolu.Výsledný efekt je trochu oslabený určitou schematičností a úsporností grafického projevu.V průběhu práce student projevoval patrný stupeň pokory, vycházející snad z uvědomění si závažnosti zadaného tématu, složitosti procesu hledání vlastního názoru a specifických podmínek řešeného prostoru. Při posouzení přístupu v závěrečné fázi zpracování úkolu je možné předpokládat, že tato pokora v budoucnu nepřeroste v nejistotu omezující schopnost koncepčně zasáhnout do tématu, ale zůstane správně chápaným vztahem k tvůrčímu procesu.Hmotové řešení vykazuje určitou míru odvahy autora experimentovat a zkoušet nové, odvahy konfrontovat dané prostředí s prvky vlastního tvůrčího vyjádření. Otázky a náměty k obhajobě: 1) Jakou má autor představu o technickém řešení pochůzích skleněných ploch před vstupem do komunikačního jádra objektu č.1? V jakém stavu budou skleněné tabule po roce provozu při neustálé zátěži jako exteriérový chodník? 2) Je správně zakreslen řez výše uvedeným komunikačním jádrem objektu č.1 ve vztahu k půdorysnému schématu? 3) Může mít podzemní sál se 104 místy pouze jeden vstup a výstup? Bylo by možné prolomit další vstup v prostoru studovny nebo hygienického zázemí s propojením na objekt kavárny?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 84 samostatný, pragmatický
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Základní urbanistický koncept této práce je velmi neutrální ve vztahu k ostatním částem zahrady, jakoby s ní ani přímo nesouvisel. Ve své podstatě by tento návrh mohl být použit kdekoliv, chybí mu určitý stupeň jedinečnosti a identifikace s řešeným územím. Za diskutabilní považuji koncept rozložení jednotlivých funkcí do samostatných pavilonů, čímž se komplikuje obslužný provoz. Za úvahu by stálo například technické propojení v podzemním podlaží. Grafická stylizace výkresové části brožury poněkud komplikuje čitelnost a orientaci v návrhu. Některé prvky a konstrukce ve výkresové části půdorysů a řezů objekty jsou špatně identifikovatelné nebo přímo nesprávně zakreslené. Ve způsobu zakreslení úprav prostoru kolem stávající ptačí voliéry je také určitá disproporce mezi situací a vizualizací, kde řada důležitých koncepčních prvků chybí. Přes tyto dílčí nedostatky mohu závěrem konstatovat, že práce splnila všechny úkoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C možné
Architektonické řešení B možné
Provozní řešení B funkční
Technicko konstrukční řešení B odpovídající
Formální úroveň B dobrá
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 23072