DVOŘÁKOVÁ, T. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Hlavním přínosem práce je úsilí vyvinout nový vstup z východní strany v místě, které umožňuje přímé uplatnění hlavní dominanty - rotundy. Při hledání této možnosti zvažovala studentka i posunutí přístupové městské komunikaci směrem východním, což by umožnilo velkorysejší nástupní prostor do zahrady. Výrazným motivem práce je rozvinutím veškeré nové výstavby k východní a severní obvodové zdi ve tvaru písmene C. Vzniká tak jakési pokračování kolonády uvolňující velkoryse celý prostor holandské a pomerančové zahrady. Tato koncepce nachází dominantní postavení hlavnímu objektu z 19. století, jehož využití pro zahradu je velmi významné. Naplnění požadovaného programu je účelné. Severní část předpolí je řešena velkoryse s pomerančovou zahradou před severním průčelím tropického skleníku a modelem historické zahrady uprostřed. Model v měřítku 1 : 10 přináší vtipnou možnost seznámit návštěvníky podrobně a přehledně s myšlenkami původní koncepce. Tento prvek ovšem bude náročný jak na provedení, tak na údržbi. Jižní část předpolí se člení na rekreační s volierou a replikou králičího kopečku, jehož řešení ve studii chybí, a na zahradnické centrum. Konstrukce s hlavním systémem lepených dřevěných vazníků jee v souladu s celkovým záměrem autorky. Za zvážření by stálo využití monolitického železobetonu. Velkoplošné prvky obvodového pláště s výrazně vertikálním charakterem budou náročné na posun. Ocelový pozinkovaný plech žaluzií by bylo vhodnější nahradit hliníkem. Grafické a formální pojetí práce umožňuje orientaci na pochopení základních myšlenek autorky. V průvodní zprávě chybí přehled ploch a obestavěných prostorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Přístup studenta ke zpracování hodnotím kladně, a to jak v počátečních fázích práce s vyhodnocováním a analýzami dostupných informací, tak v průběhu i dokončování vlastních návrhových prací.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Herzán, Radovan

Práce je schopna obhajoby i když postrádá podrobnější promyšlení a zpracování dokumentace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Celkové řešení nástupních prostorů není nevhodnější. Situování nového parkoviště ke stávajícím obytným domům není vhodné. Správnou úvahou je navržení předprostoru u parkoviště ale bylo by třeba jej v širších vztazích blíže specifikovat. Navržený nástup míjí historické objekty, které patří do prohlídkové osy.Situování provozů kolem vnější hrany řešeného území otvírá další vnitřní prostor, který však nenabízí mnoho atraktivit.
Architektonické řešení C Vzhledem k hodnotě území a významu památky působí navržené materiály pro dostavbu (dřevo, žaluzie z pozink. plechu) jako neadekvátní. Plocha s modelem zahrady je neatraktivní. Není navržena žádná gradace architektonických prvků, všechny objekty v jedné výškové hladině
Provozní řešení C Umístění hlavního vstupu diferencuje prostor pro výuku a ubytování od prostu pro návštěvníky parku. Nejeví se to jako účelné. Historické objekty patří do návštěvnické osy. Provozy informační se jeví jako značně poddimenzované,zázemí kavárny, bookshop apod. a prostory pro expozice předimenzované. Umístění prodejního centra je zcela odtrženo od zázemí zahrady.
Technicko konstrukční řešení C Z předložené dokumentace lze jen ztěží hodnotit úroveň technického řešení. Přivítal bych aspoň systémy odvodnění střech u navrhovaných objektů.
Formální úroveň B Formálně je třeba ocenit přehlednost dokumentace vzhledem k umístěným situacím s označení znázorňovaného úseku. Znázornění detailnějšího řešení např.komunikací, zpevněných ploch, zeleně apod. by přispělo k výraznosti dokumentace.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 22929