KUS, V. Analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruboš, Zdeněk

Cílem diplomové práce bylo navrhnout analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači. V první části se student zabývá pojmy, které souvisí se syntézou dynamických systémů. V další části se zabývá funkčními bloky, které jsou vhodné pro stavbu analogového univerzálního oscilátoru. Závěr práce je zaměřen na konkrétní návrh oscilátoru a ověření jeho funkčnosti simulacemi a praktickými měřeními. Zadání lze ve většinové míře považovat za splněné. Pro teoretický rozbor mohl student využít více zahraniční literatury zabývající se teorií nelineárních dynamických systémů a chaosu. Za nedostatek však lze především považovat nižší kvalitu formálního zpracování práce. Výhrady mám především k chybějícímu očíslování některých definičních rovnic, k nejednotnému formátování jednotlivých odstavců v rámci celé práce a nevhodnému formátu řeckých symbolů v textu (symboly jsou vloženy jako obrázek s nízkou kvalitou). Práci proto hodnotím 78 body a známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Zaplatílek, Karel

Podstatou DP bylo navrhnout a zrealizovat univerzální oscilátor s využitím tzv. transadmitančních zesilovačů cestou integrátorové syntézy. Z formálního hlediska je DP naspána podle platných pravidel a doporučení. Práce s celkovým rozsahem 48 stran je členěna do 7 kapitol včetně závěru. První tři kapitoly jsou věnovány teoretickému úvodu a principům tří hlavních funkčních bloků: zesilovačům transadmitančním, transimpedančním a diferenčním včetně návrhu konkrétních vyráběných typů. Kapitola 4 je věnována popisu obvodové koncepce oscilátoru, návrhu konkrétních hodnot koeficientů a simulaci signálů v prostředí PSpice 16.0. V kapitole 5 jsou uvedeny výsledky praktických měření signálů (rovinné projekce, časové průběhy) vytvořeného funkčního vzorku oscilátoru. Podstatou kapitoly 6 je popis praktické realizace (DPS, fotografie vzorku). V závěru diplomant kriticky hodnotí výsledky reálných experimentů a zamýšlí se nad možnostmi vylepšení. Nechybí vhodně členěný obsah, seznamy obrázků a tabulek, přehled použité a doporučené literatury a jedna příloha, která obsahuje kompletní schéma oscilátoru. Autor správně a vhodně v textu odkazuje na literaturu. Jazyk práce je čtivý, práce je psána přehledně s minimem chyb. Některé symboly by však mohly být psány kvalitněji, např. na konci strany 13 a v rámci obrázku č. 1. Některá schémata byla zřejmě naskenována, vzhledem k jejich nižší kvalitě. Autor by je jistě mohl překreslit ve vhodném editoru, např. obrázky č. 8, 9 a jiné. Po stránce věcné bylo úkolem diplomanta nastudovat dílčí partie z oblastí syntézy obvodů a chaotických systémů včetně příslušného matematického aparátu. Tyto úvodní partie zabírají 7 stran DP. Jedná se o velmi stručný až strohý text, sestávající z jednotlivých krátkých tvrzení. Kapitola o funkčních blocích je psána v podobném duchu. Čtenář může možná zbytečně nabýt pocitu, že až po stranu 28 je práce psána metodou Ctr-C a Ctr-V. Chybí v ní větší autorův otisk a vlastní vklad. Ten spatřuji v práci od strany 29 dále, kde je popisována obvodová koncepce oscilátoru, jeho simulace a praktická realizace. Tuto část práce lze ocenit a je zřejmé, že autor je orientován spíše do této oblasti. Co citelně v práci postrádám, je podrobnější rozbor stávajícího stavu v této oblasti a taktéž jakýkoliv rozbor a zhodnocení výsledků simulací a měření (citlivostní analýza, výběr zesilovačů, vliv reálných vlastností). Autor jistě není první, kdo podobný obvod realizoval. Práce se tak možná zbytečně místy jeví jakoby vtržená z reality. Poměrně malý rozsah práce a odborný styl by mohly vést k domněnce časové tísně. Celkově konstatuji, že zadání práce bylo beze zbytku splněno. Autor DP prokázal jistou dávku invence zejména v oblastech simulací a realizací. DP je velmi stručná, avšak vede jasně a přímo k cíli – praktické realizaci univerzálního oscilátoru. Kladně hodnotím autorovo kritické hodnocení v závěru s nástinem možných vylepšení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 11/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 39339