KULIG, T. Realizace digitálního osciloskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Student v rámci řešení dílčích semestrálních projektů a diplomové práce pracoval na vývoji ručního osciloskopu. Na ne zcela triviálním zadání student pracoval soustavně v průběhu všech tří semestrů s pravidelnými konzultacemi. Složitost realizovaného projektu je způsobena kombinací problémů z dílčích oblastí: např. úprava vstupních analogových signálů, vzorkování signálu s relativně vysokým kmitočtem, návrh digitální části, programování dvou odlišných architektur procesorů, využívání obvodů, které nejsou primárně určeny pro ruční (amatérské) osazování, apod. Odlišnost těchto úkonů jistě studenta výborně připraví pro budoucí zaměstnání. Funkční dílčí části celého zařízení byly prezentovány a konzultovány se školitelem. Finálnímu dokončení celého zařízení schází - v době odevzdání práce - zprovoznění komunikace mezi oběma procesory (ARM a DSP) - přestože z celkového pohledu se jistě jedná o minoritní část. V rámci obhajoby by student mohl popsat stávající stav vzájemné komunikace procesorů, příp. nastínit možnosti jiného řešení. Student se zúčastnil soutěže EEICT 2011 na FEKT.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Michal, Vratislav

Diplomová práce pana Tomáše Kuliga byla vypracována během posledního ročníku pětiletého vysokoškolského programu na VUT v Brně. V předložené práci autor přináší popis návrhu a úspěšně dokončenou realizaci přenosného digitálního osciloskopu. Autor zhotovil navržené obvody na deskách plošných spojů a využil testovacích desek digitálního signálového procesoru a jednočipového mikroprocesoru. Autor také samostatně vytvořil komplexní a náročné programové vybaveni, zajišťující obsluhu periferii. V předložené práci autor popisuje základní motivaci pro zhotovení osciloskopu, jeho blokové schémata, použité periferie a presentuje dosažené výsledky. V přílohách nalezneme výsledky autorovy práce: schémata, PCB a fotografii průběhu změřeného osciloskopem. Na práci je na první pohled viditelný objem a kvalita práce přesahující běžné diplomové práce. Avšak, toto je zřejmě na úkor kvality popisu v předloženém dokumentu. Z vlastního dokumentu je zřetelný nedostatek času, kontroly, a chybějící struktura popisu. V úvodu bychom například očekávali, že si autor vytýčí cílové parametry konstrukce (např. mezní kmitočet) a na tomto základě práci vypracuje, a zhodnotí. Naproti tomu se v práci dočkáme sice téměř kompletního, ale nekoncepčního popisu přístroje a odvedené práce. Kromě netechnického jazyka (např. prezentace pipeline ADC jako “potrubí”, jitter jako “chvění kmitočtu” či pojem “světlo-citlivý transistor”) se v práci setkáme s vcelku nezajímavými popisy (obrázky) jednotlivých registrů, které jsou dostupné v datasheetech, několika překlepů, jednoduchých rovnic (odporový dělič) a pod. Jako přiklad můžeme také uvést Obr. 4.4 a Obr. 4.16 které jsou totožné. Naproti tomu, prolistování především závěru práce (přílohy) ukazuje na výborné praktické výsledky práce, jejich kvalitu a kvalitní a koncepční přístupu autora k návrhu. Rád bych zde vyzdvihl, přínos tohoto typu projektu (tzn. praktický návrh analogových obvodu s číslicovým řízením) na kvalitu přípravy uchazečů do praxe. Na tomto konkrétním případě můžeme zhodnotit velice dobrou odbornou úroveň autora v oblasti návrhu analogových/číslicových obvodu, jeho orientaci ve firemních dokumentacích, schopnost vytvoření program pro DSP či µPC, ale i návrh, osazeni a oživení plošných spojů. Po pečlivém prostudovaní práce pana Tomáše Kuliga doporučuji komisi přijmout vykonanou práci s nejvyšším možným hodnocením, a udělit titul inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 39338