PŘÍVOZNÍK, T. Vliv přítlaku a aditiv na životnost olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivík, Petr

Student Bc. Tomáš Přívozník se ve své práci zabývá vlivem přítlaku a aditiv v záporné aktivní hmotě na životnost článků olověného akumulátoru pracujících ve stavu částečného nabití (PSoC) simulujícím provoz v hybridních vozidlech. Student provedl veškeré experimentální práce na pracovišti elektrochemických zdrojů ústavu elektrotechnologie FEKT, zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem pracoviště. Na základě výsledků experimentů zpracoval diplomovou práci v rozsahu 56 stran včetně seznamu použité literatury. Teoretická část práce zahrnuje úvod do problematiky hybridních elektrických vozidel s detailním rozborem problematiky olověného akumulátoru. Rozebírají se zde také teoretické předpoklady vlivu uhlíku jako příměsi v záporné aktivní hmotě článků olověného akumulátoru. Praktická část popisuje experimentální články, měřicí pracoviště včetně měřicího programu a zařízení na vyvozování a měření přítlaku. Dále jsou podrobně popsáný 2 experimenty popisující chování článků cyklovaných v režimu částečného nabití (PSoC) podle upraveného profilu Power Assist, lišících se obsahem příměsí a velikostí přítlaku aplikovaného na aktivní hmotu. Výsledné závislosti prokazují pozitivní vliv přímesí (zejména uhlíku) v záporné aktivní hmotě a také dostatečného přítlaku na životnost článků. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují požadavky kladené na diplomovou práci. Práce přináší nové poznatky v oblasti výzkumu a optimalizace článků olověného akumulátoru, využívaných v hybridních elektrických vozidlech. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Bača, Petr

Student Tomáš Přívozník se ve své práci zabývá vlivem přítlaku a přidaných uhlíkatých i bezuhlíkatých aditiv na životnost olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla, výrobou experimentálních elektrod, měřením a vyhodnocením jejich vlastností. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní teoretické části je stručné shrnutí problematiky hybridních elektrických vozidel, je popsán princip činnosti olověných akumulátorů. Druhá část diplomové práce rozebírá jednotlivé funkční části automatizovaného měřícího pracoviště, detailně popisuje režim provozu simulující hybridní elektrické vozidlo. V závěrečné části se diplomant věnuje vlastním experimentům a jejich vyhodnocení. Vlastní práce působí po stránce stylistické i odborné vcelku dobrým dojmem. Škoda nesrovnalostí v textu, které snižují celkový dojem. Zmínil bych nejviditelnější: - Popis konstrukce olověného akumulátoru (stejně jako některé další kapitoly) je příliš podrobný a přímo nesouvisí se zadáním práce. - Chybí popis náběhového cyklování, průběhu kapacit u prvního i druhého experimentu, u prvního experimentu je zcela vynechán popis formace. - Jsou nešťastně voleny barvy jednotlivých závislostí napětí elektrod na počtu PSoC cyklů, tři průběhy se velmi špatně přiřazují konkrétním elektrodám. - Neodpovídá barevné značení průběhů napětí a přítlaků, kdy stejná barva odpovídá jiným elektrodám. I přes tyto nedostatky, zadání diplomové práce bylo splněno. Student prokázal orientaci v dané problematice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji projekt k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 48493