KLÍMA, J. Simulace přenosu DVB-S2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaller, Ondřej

Diplomová práce se zabývá realizací modelu systému DVB-S2. Samotný model v Matlabu lze hodnotit jako vysoce zdařilý, zejména s ohledem na jeho použití v laboratorní výuce digitálních televizních systémů. Grafické rozhranní dává uživateli dobrý přehled o struktuře a funkci simulovaného systému. Zásadnější chyby lze nalézt ve zpracování textové části práce. I po několika korekcích se objevují nepřesné formulace a chyby v technických termínech, student nevěnuje dostatek pozornosti stylistice. Formální zpracování je průměrné, autor však místy bez dalšího pouze přejímá citovanou literaturu, často nevhodně přeloženou. Student pracoval vesměs samostatně, pravidelně docházel na konzultace, pokoušel se přicházet s vlastními řešeními problémů vyplývajících ze zadání. Jako zjevné pozitivum lze hodnotit úplné splnění zadání. I když je vytvořený model velice zjednodušený, dosahuje dobrých výsledků v porovnání s reálnými, v laboratoři UREL naměřenými hodnotami. Celkově navrhuji klasifikaci 79 body, tedy stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 11/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Fliegel, Karel

Předložená diplomová práce podává srovnání dvou přenosových systémů digitální satelitní televize DVB-S a DVB-S2. Diplomant se zaměřuje hlavně na nové nástroje použité v systému DVB-S2. Součástí diplomové práce je nástroj pro simulaci přenosu DVB-S2 v Matlabu s názorným grafickým uživatelským rozhraním. Zajímavé je srovnání výsledků získaných simulací pomocí navrženého programu a měřením v laboratoři televizní techniky. Velice podobné výsledky měření a simulace potvrzují správnost použitého postupu. Diplomová práce splňuje požadavky zadání. Grafické uživatelské rozhraní simulačního programu v Matlabu je velice názorné a vhodné pro výukové účely v souvisejících předmětech. Výhrady mám zejména k formální stránce práce. Na mnoha místech je nevhodným způsobem proveden překlad při čerpání ze zahraniční literatury. Řada obrázků by si zasloužila překreslení do vektorového formátu (např. Obr. 3. na str. 7, Obr. 11-13. na str. 16-17 a řada dalších). Text práce obsahuje několik nepřesností či ne úplně správně volených slov (např. „Celkově, vše dohromady, je nazýván multiplex.“ na str. 4, „nízkošumový LNC konvertor“ na str. 5, „zveřejněny p. Gallagerem v jeho disertační práci v roce 1960“ bez odkazu na literaturu na str. 11, „viz.“ na str. 12, „výkonově zesíleny a přivedeny na satelitní anténu k downlinku na satelit“ na str. 20, „komprimační metody MPEG-2 (AVC)“ na str. 21, „Tabulka 8 – Srovnání bitových toků“ bez jednotek na str. 22).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 39328