VÍTEK, L. Univerzální tester protipožárního systému Tyco [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Bc. Ladislav Vítek, student navazujícího magisterského studijního oboru Mikroelektronika, vypracoval diplomovou práci s názvem Univerzální tester protipožárního systému Tyco. Cílem práce byl návrh a realizace zařízení pro testování požárních senzorů. Zařízení generuje definovaný budící signál, na který odpovídá testovaný senzor změnou proudové odezvy. Navržené zařízení tento signál vyhodnocuje a dále zpracovává. Cílem práce bylo také ověření funkce navrženého testeru s reálným čidlem. Diplomant se iniciativně zaměřil na samostatné řešení problému na inženýrské úrovni. Po důkladném studiu řešené problematiky se zabýval návrhem testovacího systému a jeho programováním. K řešení práce přistupoval zodpovědně. Vzhledem k požadavkům kladeným na měřicí systém, bylo nutné zabezpečit komunikaci s nadřazeným systémem nejen pomoci rozhraní RS232, ale také pomoci sběrnice USB. Navržený systém byl částečně otestován zkušebním měření. Vzniklé problémy student konzultoval a sám navrhoval jejich možné řešení. Těžiště jeho práce je v návrhu univerzálního testeru protipožárních systémů, který umožňuje zpracování a změřených dat. Student Bc. Ladislav Vítek splnil zadání diplomové práce. Dodržel plánovaný harmonogram a práci dokončil. Prokázal potřebné odborné znalosti a zběhlost při práci s výpočetní technikou a odbornou českou i anglickou literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Kalina,, Emil

1. Splnění požadavků zadání Předložená práce požadavky zadání v zásadě splňuje. Byl proveden návrh hardwarové části testovacího zařízení, naprogramována základní verze firmware a na té pak ověřeny parametry testeru. Výsledky měření byly vyhodnoceny. 2. Základní zhodnocení diplomové práce Odbornost práce je na dobré úrovni. Řešitel v první části stručně a obecně popisuje prvky, které budou později použity při návrhu testovacího zařízení. Jde o skutečnosti obecně známé, řešitel volil přiměřený rozsah tohoto úvodu bez zbytečného zabíhání do podrobností. V dalších částech je dokumentován postup návrhu a realizace testovacího zařízení, včetně provozu se základní verzí firmware a ověření parametrů testovacího zařízení. Text práce je doprovázen přiměřeným množstvím ilustrací, které jsou dostatečně přehledné a srozumitelné. 3. Hodnocení formální stránky předložené práce Členění práce je logické, jednotlivé části navazují a jejich sled je přehledný. Z jazykového hlediska je práce i přes několik gramatických chyb na dobré jazykové úrovni, s dobrou čtivostí. Určité výhrady lze vznést k anglickému abstraktu, kde ovšem určité nedostatky v zásadě nenarušují jeho srozumitelnost. 4. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů Mezi použitou literaturou jsou jak obecné publikace z oblastí, jichž se zadání práce dotýká, tak katalogové listy jednotlivých komponent testovacího zařízení. Citace z pramenů jsou v textu řádně označeny. Otázkou zůstává neuvedení předchozích publikací řešitele, ze kterých posuzovaná práce případně vychází, v seznamu použité literatury. 5. Hodnocení realizačního výstupu Navržená hardwarová část splňuje a překračuje požadavky zadání. Softwarová část sice zadání v zásadě splňuje, nebylo by nicméně od věci obohatit základní firmware například o některé komunikační funkce. Přes toto omezení je část měření a hodnocení funkce testovacího zařízení dostatečná. 6. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků Práce přináší (oproti řešitelovu článku ve sborníku EEICT 2009) zejména část měření parametrů a ověření funkce testovacího zařízení. Rozsahem a provedením práce spadá do řešení obvyklých v technické praxi. 7. Způsob využití práce (publikace, praktické využití) Vzhledem k úzké vazbě práce na konkrétní systém konkrétního výrobce lze předpokládat, po dořešení firmware, nasazení navrženého a realizovaného zařízení v průmyslové praxi. Řešitel podle zadání navrhl univerzální tester protipožárního systému tyco, realizoval hardwarovou část a naprogramoval základní firmware. Uvedené dále umožnilo ověření základních vlastností testovacího zařízení. To splňuje, a v některých parametrech převyšuje požadavky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 22876