ZICHOVÁ, M. Možnosti odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Babák, Libor

Studentka řešila problematiku odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradace. Pracovala samostatně, využila dostatečné množství informačních zdrojů a vhodně je dokázala aplikovat na danou problematiku. Jazyková úroveň práce je dobrá. Kapitoly práce jsou logicky uspořádané. V závěru jsou pak shrnuty stěžejní body práce. Lze tedy konstatovat, že cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Závěry práce a jejich formulace A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ondruška, Vladimír

Studentka při vypracování prokázala výborné znalosti a dovednosti, nejen při práci s literaturou a citacemi, ale také v oblasti jazykového zpracování, což je důkazem přehledného a uceleného dojmu této bakalářské práce. I přes výborné zpracování stávající práce bych měl několik drobných připomínek. Na straně 14 nadpis 3.5 Vliv prostředí na biodegradaci by měl být spíše zahrnut do Faktorů ovlivňujících biodegradaci, či že organismus Aureobasidium pullulans není plíseň, jak je uvedeno v textu, k této nepřesnosti mohlo dojít při překladu z cizího jazyka.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 10406