PALEŽNICA, M. Galerie a výstavní expozice v Rymicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Herzanová, Pavla

Studentka pracovala samostatně a velmi zodpovědně. Je velmi obětavá a přes jisté jazykové bariéry je schopná získat potřebné informace nejen pro sebe, ale i ostatní. V určitém ohledu si někdy není jistá tím, co sama navrhne a potřebuje v diskusi svůj názor potvrdit.Tento fakt se projevil např. při řešení propojovacího proskleného krčku mezi oběma spojovanými objekty. Při koncepční práci při návrhu řešení celého areálu však pracovala samostatně a podařilo se jí dobře propojit jednotlivé dvory využité pro různé účely jednotným způsobem a vytvořit velmi zajímavý celek exteriéru výstavních ploch, jízdárny, konír y a penziónu. Je škoda, že časový limit práce se nepodařilo zcela dodržet a některé detaily nejsou dotaženy. Prosklený krček, detail stropu propojovacího krčku, mobiliář šatny u vstupu, stejně jako větší využití vizualizací. Otázky a náměty k obhajobě: 1/Jak dořešit prosklený krček, aby se mohl stát plnohodnotnou moderní součástí řešené rekonstrukce stávajícího objektu ? 2/Jaké najdete způsoby.aby se zabránilo bezprostřednímu průchodu kolem WC při zachování kanceláří administrativy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala zodpovědně, byla pracovitá a schopná kolektivní práce
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Pechmanová, Dagmar

Práce je zpracována po grafické stránce dobrým způsobem. Prezentace interiérů mohla být ve více variantách. Jedním z nosných prvků výstavní expozice je rampa, která není podrobněji dokumentována v přiložených vizualizacích a chybí design tohoto architektonického detailu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Úkolem diplomové práce je návrh vnitřní expozice galerie v Rymicích, kde se nachází muzeum tradičních technologií stavitelství / hlína, sláma, konopí / užívaných v dané oblasti. Návrh výstavní galerie sestává ze dvou částí : - v exteriéru bude návštěvník seznámen s praktickými postupy uplatňujícími hlínu, slámu a další přírodní materiály - v interiéru bude galerie historie, expozice nových aplikací tradičních technologií Po stránce urbanistické je řešení úkolu velmi zajímavé. Hlavní vstup do areálu je navržen optimálně z příjezdové komunikace, na kterou navazuje parkovací plocha. Propojením stávajících objektů vytvořila autorka vnitroblok, který osadila zelení, čímž opticky oddělila hospodářské budovy konírny a ,jízdárny od penziónu. Řešená plocha exteriéru je organicky rozčleněna na ukázky výrobních technologií z hlíny a slámy a odpočinkovou část s možností hry s hlínou pro děti. Využívá stávající výsadbu, kterou doplňuje výsadbou keřů a travnatých ploch, čímž vytváří pozitivní klima venkovní expozice.
Architektonické řešení C Nástup do galerie je dobře řešen centrálním přístavkem stávajícího objektu. Nově navržené vstupy jsou architektonicky řešeny optimálně. Propojení objektu č.1 a objektu č.2 proskleným "krčkem" působí velmi násilně. Jde o moderní architektonický prvek vložený mezi historické objekty, který by měl být přiznán v celém svém objemu, nikoliv "ležet" na přízemí stávajícího objektu. / zvážit přetažení skleněné stěny přes severozápadní fasádu přízemí, případně členit na menší objemy. Vnitřní propojení budov na různé výškové úrovni pomocí rampy považuji ze dobře vyřešené, včetně osvětlení expozice. Interiéry doložené vizualizací působí příjemně a odpovídají jejich využití.
Provozní řešení C V přízemí galerie bych doporučila zvážení záměny prostoru WC za kanceláře. V koncové části objektu by mohlo být sociální zařízení odděleno stěnou od prostoru galerie. Projekt neřeší členění na požární úseky. Jinak nemám k provozu dalších připomínek.
Technicko konstrukční řešení D Technické řešení osvětlení je nápadité, vhodné do výstavních prostorů. Technické řešení výstavních prvků je optimální a na místě by se mohlo přizpůsobit konkrétním exponátům.
Formální úroveň C Diplomová práce je v celkové formě zvládnutá. Chválím řešení venkovní expozice. Zásadní připomínku mám pouze k hmotě proskleného napojení budovy 1. a 2. po stránce architektonického výrazu.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 31490