GRILL, J. Samobuzené oscilátory v elektronice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štrunc, Marian

V přiložené bakalářské práci autor nejprve pojednává obecně o vlastnostech samobuzených kmitů a následně podrobněji o Van der Polově oscilátoru. V teoretické části práce se pak dále věnuje tématice ustálených stavů v autonomních nelineárních systémech a fázovým portrétům dvousložkových dynamických systémů, což tvoří tématický základ mj. i pro studium samobuzených kmitů. Těžiště práce spočívá ve zpracování matematického modelu Van der Polova oscilátoru (kap.7) a v následné počítačové simulaci jeho kmitů v programu Matlab a C++Builder. V této souvislosti modeloval fázové portréty oscilátoru a časové průběhy kmitů v závislosti na stupni jeho nelinearity. Tyto výsledky zpracoval graficky a vyhodnotil. Autor v práci dobře prokázal, že je schopen tématicky zvládnout prostudování většího (pro něj nepochybně nového) tématického celku a v této nové tématice se orientovat. Za zmínku stojí to, že - se na učité úrovni seznámil s problematikou NL systémů a procesů, - při výkladu o nehomogenní Van der Polově (s nenulovou pravou stranou), tedy v buzeném systému, demonstroval i chaotický režim oscilátoru. Práce má požadovaný rozsah, je pečlivě zpracována a obsahuje i ostatní formální náležitosti. Grafická úprava práce je velmi kvalitní. Při práci (se styku s vedoucím práce) projevoval aktivitu a svědomitost. Doc.RNDr. Marian Štrunc, CSc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Dobis, Pavel

Bakalářská práce Samobuzené oscilátory v elektronice začíná svoji obecnou teoretickou část vymezením pojmu samobuzené kmity a příklady některých samobuzených kmitových soustav. Dále jsou v teoretické části přiblíženy stacionární stavy autonomních i neautonomních nelineárních systémů a je uveden obecný přehled nejpoužívanějších metod jejich řešení. V teoretické části je pak zpracována tématika fázových portrétů dvousložkových dynamických systémů. V 7. kapitole, která je nosnou částí posuzované práce, přechází autor již k elektrotechnickým aplikacím. Zde je zpracován matematický model oscilátoru předložený holandským elektrotechnikem Van der Polem. Počítačová simulace je provedena v programech MatLab a C++ Builder 6. Získané výsledky jsou vyhodnoceny. Autor prokázal velmi dobré schopnosti orientovat se v nové problematice, včetně vyhodnocení získaných výsledků. Práce je pečlivě zpracována, má požadovaný rozsah a všechny ostatní předepsané náležitosti. Doporučuji ji proto k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

eVSKP id 22889