BOJANOVSKÝ, P. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

Jedná se o podnikatelský záměr realizovaný v podstatné míře v prostředí internetu. Využívá popularitu tzv. slevových portálů, ale přináší a rozvíjí inovativní myšlenku hodnocení gastronomických zařízní, jejíž realizace přináší přidanou hodnotu jak podnikateli, tak zainteresovaným gastronomickým zařízením. Kvalitní zpracování dobrého nápadu a jeho převedení až do polohy finančního plánu dává dobrou šanci pro jeho úspěšnou realizaci.Velmi dobře navržená a rozvinutá práce se zákazníky, včetně návrhu podpůrných nástrojů pro telemarketing a prezentaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slámová, Jaroslava

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 39726