BRTÁŇ, F. Systém pro stabilizaci teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadlec, Jaroslav

Úkolem studenta bylo seznámit se s problematikou regulačních soustav a mikroprocesorově řízených systémů s cílem vytvořit systém pro stabilizaci teploty. Předložená práce odpovídá v plném rozsahu zadání diplomové práce. V části realizace programového vybavení pro osobní počítač umožňující řízení celého zařízení a přesného ovládání teploty, včetně vytváření teplotních profilů, tato práce překročila rozsah diplomové práce komplexností a kvalitou zpracování výsledného řešení. Celá práce má velmi kvalitní zpracování a je vhodně rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části jsou detailně popsány možnosti a způsoby regulace teploty a praktická část popisuje samotný návrh a vlastní realizaci systému pro stabilizaci teploty včetně programového vybavení řídicího mikroprocesoru a osobního počítače. Na závěr student vytvořil uživatelské příručky pro vlastní systém a pro programové vybavení, které jsou v příloze předložené práce. Celá diplomová práce má jasnou logickou strukturu a návaznost jednotlivých kapitol. Kvalita zpracování této diplomové práce zcela odpovídá požadovanému standardu pro vypracování diplomových prácí. Zadání práce bylo rozsáhlé a náročné na samostatnou činnost diplomanta. Vzhledem k výbornému zpracování a kvalitnímu výstupu považuji zadání za splněné. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Kuchta, Radek

Předložená diplomová práce popisuje navržený a vytvořený systém pro stabilizaci teploty s využitím Peltiérova článku. Pro řízení je použit mikrokontrolér s programovým vybavení umožňujícím nalezení regulačních konstant. Práce je rozdělena do jedenácti hlavních kapitol. V první části se diplomant zaměřil na teoretický rozbor problematiky, možnosti měření a regulace. Další kapitoly popisují návrh a popis činnosti zapojení, volbu součástek, vývoj a funkce programového vybavení mikrokontroléru a programu pro počítač PC. Následuje popis a vyhodnocení testovaných parametrů zařízení. Z formálního hlediska lze vytknout především překlepy v textu práce a použití řadových číslovek v nadpisech. Odborná úroveň je na velmi dobré úrovni. Z textu práce je zřejmé, že student se dostatečně seznámil s řešenou problematikou a teoretické poznatky uplatnil při návrhu zařízení. Prokázal také schopnost pracovat jak s českou, tak i zahraniční literaturou. V závěru diplomové práce jsou popsány testy a vyhodnocení funkčních parametrů vytvořeného zařízení. Tuto část by bylo vhodné rozšířit především o definici prováděných experimentů a jejich podrobnější vyhodnocení. Závěr obsahuje přehledné zhodnocení práce a dosažených parametrů. Předložená diplomová práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci magisterského studijního programu. Student splnil zadání ve všech bodech. I přes drobné formální nedostatky hodnotím práci jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 22855