CUPAL, M. Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Prášek, Jan

Předmětem diplomové práce byla oblast tlustovrstvých elektrochemických senzorů pro detekci látek obsažených ve vodných roztocích. Konkrétně se práce zabývala topografickou optimalizací elektrodové oblasti tříelektrodového senzoru. V teoretické části práce se student zabývá elektrochemickými metodami pro stopovou analýzu látek rozpuštěných v roztocích a klasickou technologií tlustých vrstev pro realizaci tlustovrstvých elektrochemických senzorů. Celou teoretickou část zpracoval student Miroslav Cupal zcela samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury, ze které vybral a zpracoval nejpodstatnější části, které následně využil při zpracovávání praktické části diplomové práce. Experimentální část práce se kromě nutného stanovení metodiky měření, výroby tlustovrstvých elektrod a přípravy chemikálií, zabývala hlavně optimalizací jednotlivých elektrod tlustovrstvého elektrochemického senzoru a poté optimalizací celé elektrodové oblasti tlustovrstvého senzoru. Dosažené výsledky student přehledně vyhodnotil. Na základě získaných výsledků student v závěru práce uvedl některá doporučení pro návrh tlustovrstvého senzoru. Student Miroslav Cupal přistupoval po celou dobu k práci na projektu zodpovědně a účastnil se schůzek v dohodnutých termínech. Věnoval se studiu jím vybrané i vedoucím doporučené literatury. I přesto, že měl student téměř všechny experimenty v závěru práce včas hotové, nepodařilo se jeden experiment vzhledem k problémům s měřicím zařízením dokončit. Během konečného zpracování práce se u studenta projevily drobné nedostatky spojené s nedostatečným chápáním problému a jazykovým zpracováním. Většina těchto problémů byla ve spolupráci s vedoucím práce téměř odstraněna tak, že se na výsledném zpracování příliš neprojevily. Věřím, že celková kvalita práce je na dobré úrovni. Jejím obsahem student přispěl k novým poznatkům v oblasti elektrochemických senzorů, které povedou k jejich dalšímu rozvoji. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji hodnocení DOBŘE 78b. (C)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Adámek, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace elektrodového systému tlustovrstvých elektrochemických senzorů, které jsou navrženy pro zjišťování koncentrací látek v roztocích pomocí voltametrických metod. Praktickým cílem práce je získání poznatků o vlivu materiálu a geometrickém uspořádání elektrod na výstupní odezvu senzoru. Navržená, realizovaná a testovaná jednotlivá uspořádání byla porovnána mezi sebou a zhodnocena. Tím byl naplněn celý rozsah zadání. Celá práce má po odborné stránce dobré zpracování. I přesto se v ní vyskytují chyby a nepřesnosti. Např. se jedná o nesjednocené značky veličin (str. 10 a str. 15 - počet elektronů) chyby v názvu metody ("voltmetrie" nebo "volumetrie" místo správného názvu voltametrie nebo "square waye voltametrie" místo správného názvu square wave voltametrie). Na str. 22 a 23 je pro square wave voltametrii a diferenční pulsní voltametrii stejný obrázek principu. Na str. 33 je špatně označen v grafu půlvlnný potenciál (obr.4.7). Na str.18 je vhodné více vysvětlit k jakým jevům dochází u opakovaných měření na pevných elektrodách, proč je důležitá historie elektrody a jestli nestabilita u cyklické voltametrie vzniká jen u prvních dvou cyklů nebo i u následujících (třetí cyklus je v práci považován za stabilní - str. 32). Dále není na obr. 2.11 pro průběh charakteristik u stejnosměrné voltametrie na pevných elektrodách zřejmé pro jakou elektrodu platí obrázek B, jestliže obrázek C je pro pevné elektrody. Formální stránka práce je na horší úrovni. Text působí v některých částech těžkopádně a je možno nalézt slovesa v ne zcela běžné 1. osobě množného čísla a podstatná jména špatně vyskloňovány. Často se vyskytne běžná formální chyba - chybějící nebo přebývající interpunkční znaménka a písmena. U psaní chemických vzorců nejsou správně napsány dolní a horní indexy (str. 28, 29) a chemické značky nejsou zapisovány se správnou velikostí písmen (str. 16 - značka chloru CL místo správného Cl). Grafy v praktické části nemají lineární měřítko, proto je výsledný graf zkreslený (např. obr. 4.8, 4.9, 4.10). Výběr studijní literatury se svým obsahem shoduje se zadáním a převzaté prvky jsou řádně odlišeny indexem od vlastních výsledků a úvah. Práci považuji za aktuální, protože se v ní optimalizují levné a konstrukčně jednoduché elektrochemické senzory a získané poznatky nejen potvrzují některé teoretické skutečnosti, ale nové skutečnosti uvedené v práci ukazují i nové cesty při návrhu a optimalizaci tlustovrstvých elektrochemických senzorů. Vzhledem k výše jmenovaným skutečnostem hodnotím práci stupněm: Dobře (C)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce F 2/10
Odborná úroveň práce C 35/50
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 22856