KIELAR, V. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ponešová, Barbora

Student si na začátku práce vytyčil náročný cíl: vytvořit na zadané parcele objekt s výraznou identitou. Tyto své ambice promítl jak do funkční náplně (centrum tanečních aktivit) tak i do prostorově exponovaného hmotového řešení. Přesto, že student pracoval od začátku svědomitě a se značným zaujetím pro zadání, nelze se ubránit dojmu celkově těžkopádného tempa, jakým práce postupovala. Hledání dispozičně čistého provozu v závislosti na skulpturálně pojímané architektuře si vyžádalo více času, a tak se nepovedlo prezentovat výsledek tak, jak by si zasloužil. Nicméně z mého pohledu považuji za mimořádně cennou odvahu experimentovat na poli "nové typologie". Myšlenka centra tanečních aktivit je sice z pohledu soukromého investora diskutabilní, ovšem v akademické rovině jde o zajímavý počin, prověřující nové formy veřejných aktivit. Projekt tak v sobě nese potenciál oživení kulturního významu města Přerova, přesahující regionální měřítko. Otázky a náměty k obhajobě: 1. Jakým způsobem probíhá ubytování herců? Působí správce objektu zároveň jako vrátný? 2. Na vizualizacích působí tmavý tahokov fasády poněkud těžkým industriálním dojmem. Je toto skutečný záměr autora (na konzultacích byla zvažována jiná alternativa pláště)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Boháč, Ivo

Práce se vyznačuje především snahou o maximální seberealizaci na hranici exhibice, pomohlo by jí více času k dořešení základních otázek provozně-dispozičního a konstrukčně-materiálového řešení. Zvládnutí těchto aspektů návrhu stavby patří rovněž k základním standardům "architektonického řemesla"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Osazení objektu do řešeného území je možné, napojení na dopravní strukturu území je logické, s výjimkou polohy dopravní plošiny pro velký sál, jejíž provoz bude výrazně omezovat dopravu v hlavní ulici Brabantsko. Napojení na technickou infrastrukturu území nebylo úkolem řešení, v otázce parovodu autor pouze konstatuje, že bude přeložen. Z pohledu hmotově objemového konceptu se jedná o absolutní uplatnění principu potírání kontextu s prostředím. Dále je tato otázka rozebrána v následujícím bodě.
Architektonické řešení C Jedná se o velmi agresivní architekturu v rovině architektonického brutalismu, který nezměkčuje ani opláštění jemnou mřížovinou tahokovu. Měřítko se vymyká prostředí, jde zde evidentně především o vlastní exhibici bez jakéhokoliv vztahu k okolí. Zapláštění vyhlídkové terasy tahokovem víceméně ruší její funkci vyhlídky, průhlednost mřížky tahokovu s odstupem od fasády výrazně klesá.
Provozní řešení C Návrh vykazuje několik zásadních provozních problémů: - Velmi komplikovaná a dlouhá je cesta herců do šaten a poté na jeviště velkého sálu - V přízemí je navržena denní místnost pro zaměstnance bez oken. otvoru - tedy bez přímého osvětlení a větrání, což je z hygienického hlediska nepřípustné, - Velký sál má nedostatečně řešeny únikové cesty - jejich počet a poloha vzhledem ke kapacitě hlediště nevyhoví. - Naprosto poddimenzována jsou hygienická zázemí. Pro velký sál s kapacitou 135 míst je navrženo 1 WC pro muže a 1 WC pro ženy, dvě taneční studia mají za společnou šatnou opět pouze jedno WC, horní malý sál s kapacitou 76 míst má opět jen 1 WC pro muže a 1 WC pro ženy, malý sál v přízemí s kapacitou 52 míst nemá WC pro diváky vůbec
Technicko konstrukční řešení C Ve výkresech se nachází poměrně dlouhá řada nepřesností v zakreslování konstrukcí - zejména potom nesoulad mezi půdorysy a řezy - např. u řezů schodišťovými tělesy, výtahovými šachtami, některými stropními konstrukcemi, Diskutabilní je konstrukční řešení konzolovité části objektu, příhradová konstrukce dle zákresu v řezu není funkční - není jasné, kam je vlastně zakotvena, rovněž zákres styčníků je velmi nejasný Problematické bude rovněž opláštění tahokovem, který při takto velkých plochách vyžaduje nosný rošt, který ale není řešen ani v konstr. detailu
Formální úroveň D Zákresy konstrukcí jsou nepřesné, chybí zaznačení stupňovitého řešení sálů v půdorysech, chybí vyznačení řezových čar, hlavních výškových kót v řezech nebo pohledech, především v řezech je potom řada podobných nepřesností. Celková grafická úroveň práce představuje běžný průměrný standard, alespoň v paré A3, které je oponentovi k dispozici.
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 31657