DVOŘÁK, T. Modelování bilančního senzoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

1. Informace k zadání Diplomová práce řeší aktuální problematiku z oblasti modelování termodynamických senzorů a navazuje na řešení projektu MPO. Je založena na zvládnutí programu ANSYS a jeho aplikaci ve výše uvedené oblasti. Lze konstatovat, že řešená problematika nebyla dosud publikována a je svým způsobem a metodickým přístupem originální. Obecně se však jedná o širokou oblast spojující experiment s modelováním a následnou optimalizací. 2. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Během zpracování diplomové práce chodil diplomant na konzultace vždy, když bylo třeba, a přitom pracoval poměrně samostatně a o stavu řešení podával dílčí informace. Lze konstatovat, že diplomová práce je zpracována v požadovaném rozsahu a má nezbytnou inženýrskou úroveň, jak po odborné, tak i po formální stránce. Drobné nedostatky, jako ne příliš vhodná stylizace a až příliš "Basic English" text v anotaci jsou způsobeny pravděpodobně značným rozsahem zpracovávané problematiky. Komunikace s diplomantem byla v celém průběhu řešení vcelku dobrá. 3. Aktivita při dokončování Aktivita diplomanta se zdravě stupňovala s blížícím se termínem odevzdání, a vše probíhalo dle stanoveného plánu. Vrchol aktivity vyústil v experimentální části DP, kde jsou prezentovány nejen simulované výsledky, ale také provedeno praktické měření bilančního senzoru. 4. Práce s literaturou Diplomant dokázal pracovat s dodanou literaturou a prokázal jisté schopnosti se v dané problematice orientovat. 5. Souhrnné hodnocení S ohledem na vcelku dobrou aktivitu v průběhu řešení DP a vzhledem k úrovni předložené diplomové práce navrhuji

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Řezníček, Zdeněk

Popisná část, první 2/3 předložené práce, svědčí jednak o tom, že se student na řešení zadané problematiky připravil studiem správně zaměřené literatury a jednak o tom, že podstatu zadaného problému k řešení správně pochopil. Výsledky presentované v experimentální části práce ukazují na to, že student v zadaném rozsahu úkol nepochybně splnil a dosažené experimentální výsledky předkládá technicky korektní a srozumitelnou formou. Vhodně zvolená současná grafická presentace očekávaných, simulovaných a měřených výsledků u některých výstupů umožňuje jejich vzájemné srovnání a mohla by pomoci definovat nápravná opatření k odstranění nedostatků, zjištěných při ověřování realizovaných vzorků a je práci ke škodě, že se autor zřejmě z časových důvodů podrobnou analýzou a návrhem konkrétních nápravných opatření příliš nezabýval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 11543