MAREŠ, M. Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zháňal, Lubor

Bakalářská práce svým rozsahem i praktickým pojetím patří k nadprůměrným v daném okruhu. Vyzdvižení je hodna zejména samostatnost studenta a jeho aktivní přístup k získávání obtížně přístupných informací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Bakalářská práce představuje ucelený a poměrné komplexní přehled systémů používaných v oblasti vnějšího osvětlení vozidel a zahrnuje též vývojové trendy. Je z ní také patrný iniciativní přístup pana Milana Mareše při zpracování daného tématu. Práce je opatřena kvalitní obrazovou přílohou a splňuje zadání ve všech bodech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20873