VONDRÁČKOVÁ, H. Biologicky významné látky v cereálních produktech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená bakalářská práce byla zaměřena na sledování některých biologicky aktivních látek v cereálních výrobcích s přídavkem sušeného ovoce. Studentka samostatně a velmi přehledně zpracovala literární rešerši včetně využití řady cizojazyčných literárních zdrojů. V průběhu experimentální části práce bylo nutné zvládnout několik různých technik (spektrofotometrie, HPLC). Při hodnocení pozitivních účinků je obvykle třeba posoudit změny více typů parametrů, poněvadž tyto látky často působí synregisticky nebo jako složky komplexního regulovaného systému. Studentka přistoupila k experimentální části s vysokou mírou samostatnosti jak v provedení, tak i v hodnocení výsledků experimentů a jejich zpracování. Projevila výrazně tvůrčí a kritický přístup k získaným výsledkům, dovedla je relativně dobře diskutovat v kontextu s aktuálními literárními poznatky. Získané výsledky a metody představují cenný základ pro další experimentální práci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Halienová, Andrea

Bakalárska práca je napísaná prehľadne a zrozumiteľne, pôsobí uceleným dojmom a plne zodpovedá zadaniu. Oceňujem praktickú časť práce, v ktorej študentka využila základné metódy stanovenia vybraných látok v cereálnych produktoch. Získané výsledky vhodne okomentovala v diskusii, ktorá svedčí o dobrom prehľade autorky v danej problematike. K textu mám z formálneho hľadiska nasledovné pripomienky: 1. Na strane 8, tab. 2.1. uvádzate "Rozmedzie obsahov hlavných zložiek obilného zrna". V akých jednotkách sú uvedené hodnoty? Jedná sa o percentuálny podiel z jedného zrna alebo sú to hmotnostné podiely? 2. V kapitole 2.8.2. "Flavonoidy" by bolo vhodné uviesť podkapitolu "Katechíny", keďže dané látky stanovujete v praktickej časti. 3. U citácií článkov z internetovej databázy ScienceDirect nie je nutné uvádzať aj internetový odkaz na danú databázu. Zároveň mám na študentku jednu otázku: 1. Aké postupy extrakcie ste použili na izoláciu antioxidačných látok a aký bude ďalší postup v analýze?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 10417