?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> PELČÁK, V. Tenké transparentní vrstvy pro elektrochromní součástky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008. Posudky Posudek vedoucího Sedlaříková, Marie Bc. Pelčák Vít zpracoval diplomovou práci na téma - tenké transparentní vrstvy pro elektrochromní součástky. Jeho aktivita byla na dobré úrovni. Celkový dojem z mnoha naměřených výsledků kazí jejich zpracování v diplomové práci . Jedná se např. o nepřesnosti v jednotkách - str.33 obrázek pod tabulkou 5.3., logičnost uspořádání, nepřesnost v odborných termínech - str. 26 - tab. 5.1.- materiálovou charakteristikou není odpor , str. 22 2. odst. Mohou být deponovány skleněné, kovové,...substráty- chybí předložka na. Názvy prvků se nepíší velkými písmeny. Str. 42: " Metoda Pyrolytického nástřiku se píše malé m. V teoretické části jsou některé kapitoly zbytečné, protože nevedou k využití v části praktické. JInak práce splnila zadání a doporučuji ji přijmout k obhajobě. Dílčí hodnocení Kritérium Známka Body Slovní hodnocení Splnění zadání A 45/50 Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20 Formální zpracování práce F 8/20 Využití literatury C 7/10 Navrhovaná známka C Body 75 Posudek oponenta Macalík, Michal Student zpracoval téma zadané Ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně. Vodivé transparentní vrstvy na bázi oxidu zinečnatého připravil pyrolytickou metodou. Pro zvýšení jejich elektrické vodivosti použil různé typy příměsí. Ve své práci popsal množství provedených experimentů a jejich výsledky včetně ukázkových výpočtů zpracoval do tabulek a grafů. Odborná úroveň práce je velmi vysoká, bylo provedeno velké množstvý měření různých vlastností připravených vzorků. Práci je nutno vytknout především z formální stránky velke množství překlepů, nelogické umístění obrázků v textu a nelogické uspořádání popisu prováděných experimentů. Číslování literatury neodpovídá pořadí v textu. Student má také problémy s odbornými pojmy, na straně 22 píše o "intristických defektech", zřejmě tím myslí intrinsické defekty. Několikrát je také uveden netradiční pojem optická vodivost (str. 26). Chybně uvádí některé jednotky, rezistivita plošného odporu u tenkých vrstev se uvádí v jednotkách ohm na čtverec. V grafu na str. 32 je zjevně uveden nesprávný rozměr jednotky, na str. 33 jde zase o nesprávný popis osy grafu. Zadání student splnil v plném rozsahu. Výsledky provedených experimentů přináší nové poznatky v dané problematice a proto práci doporučuji k obhajobě. Dílčí hodnocení Kritérium Známka Body Slovní hodnocení Splnění požadavků zadání A 20/20 Odborná úroveň práce B 40/50 Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20 Formální zpracování práce E 5/10 Navrhovaná známka C Body 75 Otázky Z jakého důvodu byly nanesené ZnO vrsty odleptávány. V tabulce 5.3 na straně 33 je uvedena hodnota plošného odporu nekonečno. Je tomu skutečně tak? Čím je způsobeno zvýšení měrné elektrické vodivosti dopováním vrstev typu ZnO nebo SnO2? eVSKP id 11568