PROCHÁZKA, L. Pavilon savců a ptáků Asie - ZOO Dvůr Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Student se ujal řešeného tématu osobitým a svérázným způsobem. Za nesporný klad koncepčního přístupu lze považovat jeho odvahu vstoupit do řešeného území s návrhem jasně odrážejícím principy soudobého architektonického výrazu, což může být v daném prostředí určitým oživením. Výsledný návrh řešení prokazuje citlivý přístup autora k řešené struktuře, jasnou snahu uplatňovat stavební a architektonické prvky v souladu s jejich možnostmi. Koncepčním pojetím prostor a hmot dokazuje dostatek, či spíše správnou míru odvahy konfrontovat dané prostředí s prvky vlastního tvůrčího vyjádření. V průběhu práce prokazoval student vysokou míru odpovědnosti a uvědomění si vlastní pozice v procesu architektonické tvorby. Uplatnil se rovněž vyvinutý smysl autora pro posuzování problematiky v širších souvislostech, schopnost účinně využít analytickou fázi pro vlastní tvůrčí práci.Předložený elaborát v plném rozsahu splňuje úkoly stanovené zadáním diplomového projektu a prokazuje připravenost autora postoupit do praxe. Otázky a náměty k obhajobě: Vzhledem k tomu, že způsob adjustace projektu upřednostňuje ambiciózní konstrukční řešení před otázkou jasné definice vnitřního prostoru, doporučuji v rámci diskuse při obhajobě podrobněji popsat, jak návrh zohledňuje životní potřeby chovaných živočišných druhů, zda a jakým způsobem jsou v konceptu zapracovány určité typologické standardy řešení obytného prostoru příslušného zvířete. Další náměty pro diskusi : V jakém vztahu je nově navržený objekt, popřípadě soubor objektů, k prvkům stávající stavební struktury řešeného území, především pak k bezprostředně sousedící ředitelské a správní vile. Jaká je představa autora o soudobých trendech v řešení ZOO staveb a pavilonů se živou expozicí, především s důrazem na tvorbu expoziční krajiny a vnitřního prostoru takových pavilonů, jejich základní zónování a doplňkové funkce a programy

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A samostatný, zodpovědný, profesionální
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Práce se vyznačuje velmi výrazným architektonickým konceptem, počínaje jasnou filozofií návrhu a konče čistým provozně dispozičním schematem či sofistikovaným materiálovým a konstrukčním řešením. Student předložil ve své diplomové práci výrazný architektonický koncept, a to jak v hmotovém řešení, tak z pohledu výrazového pojetí. Svojí prací dokladuje snahu tvořivě rozvíjet zadané téma a určitou odvahu pouštět se do aplikací technicky a konstrukčně náročných architektonických plánů. Autor využívá materiálových a konstrukčních prvků adekvátně jejich poslání a tedy i významu v celkové kompozici. Celkový provozně dispoziční koncept navrženého objektu hodnotím jako velmi čistý, elegantní a plně funkční. Ten v souladu s výraznou architektonickou formou a jasnými konstrukčními principy vytváří zdařilý a profesionální pokus o řešení zadaného tématu. Otázky a náměty k obhajobě: Na tomto místě je třeba uvést určitou výhradu, směřující ke způsobu grafické prezentace. U takto architektonicky exponovaného návrhu by měl automaticky být proveden zákres do reálného prostředí řešené lokality, který je potřebný pro posouzení kontextu novostavby a dané lokality. Dalším diskutabilním aspektem zvoleného grafického vyjádření je pojetí - koncept vnitřní krajiny pavilonu. Předložené grafické přílohy práce kladou velký důraz na konstrukční stránku věci , ale nevypovídají příliš o představě modelace prostoru vnitřních expozičních výběhů. Nedozvíme se tak nic o případném uplatnění vodních prvků, prvků vzrostlé zeleně, nebo o použití prvků drobné architektury jako parkosů, hraček pro chovaná zvířata.Jistou úspornost, která rozhodně nesluší diplomovému projektu, vykazuje rovněž textová část předloženého elaborátu. K diskusi při obhajobě doporučuji soustředit se na základní ideový plán návrhu, inspiraci, koncepční východiska výsledného řešení. Vzhledem ke konstrukčnímu a materiálovému řešení pláště budovy by bylo vhodné v diskusi ověřit, jakou má autor základní představu o technických možnostech úpravy a zajištění potřebných parametrů vnitřního mikroklimatu pavilonu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A promyšlené, logické
Architektonické řešení A invenční, nekonvenční
Provozní řešení B logické, funkční
Technicko konstrukční řešení A odvážné
Formální úroveň B velmi dobrá
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 22812