NOVÁK, P. Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozsívalová, Zdenka

Úkolem studenta v bakalářské práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo prostudovat teorii složených materiálů a možnosti matematického popisu jejich vlastností, seznámit se s metodami měření dielektrických vlastností látek ve střídavém elektrickém poli a experimentálně prověřit základní dielektrické vlastnosti, především frekvenční závislosti obou složek komplexní permitivity, vzorků kompozitního materiálu na bázi elektroizolačního laku plněného mikromletou slídou. Student Petr Novák realizoval veškeré experimentální práce v laboratořích Ústavu elektrotechnologie FEKT, zkušební zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem ústavu. Na základě svého experimentálního zkoumání vytvořil a sepsal bakalářskou práci v rozsahu 40 stran včetně přehledu použité literatury a seznamu symbolů používaných v textu. Práci rozdělil na teoretickou a experimentální část, doplněnou úvodem do problematiky a závěrem shrnujícím význam provedených experimentů. Teoretická část práce se zabývá popisem dielektrických materiálů a jejich vlastností včetně charakteristiky jevů, které v dielektrických materiálech probíhají; dále jsou zde shrnuty základní informace o kompozitních materiálech, pojednáno o elektroizolačních lacích a slídě, jako složkách zkoumaného složeného materiálu. Součástí teoretické části je studium vlivu vlhkosti a teploty na vlastnosti materiálů. Již v průběhu teoretické přípravy na zpracování bakalářské práce, nutné k provedení předepsaných experimentů, prokazoval student schopnost práce s doporučenou, ale i studentem vyhledanou literaturou, pracoval velmi pečlivě a samostatně. V experimentální části je popsán způsob výroby slídou plněných lakových vzorků, měřicí metodika včetně použitých zařízení a postupů měření; dále jsou zde shrnuty výsledky měření a vyhodnocení celého experimentu včetně výpočtu relativní permitivity zkušebních vzorků složeného materiálu aplikací směsných vztahů. I k této etapě práce přistupoval student samostatně, pečlivě a velmi zodpovědně, jednotlivé etapy práce a dosažené výsledky pravidelně konzultoval s vedoucí práce; na všechna jednání přicházel velmi dobře připraven. Výsledky měření vyhodnotil formou přehledných grafických závislostí uvádějících vliv frekvence, relativní vlhkosti prostředí a teploty na složky komplexní permitivity. Předložená práce je sepsána pečlivě, přehledně a výstižně, vnější úprava a grafické zpracování má velmi dobrou úroveň. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a iniciativně. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Výsledky provedených experimentů lze využít při aplikacích v technické praxi, především při návrzích a realizacích elektroizolačních soustav.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Frk, Martin

Student se v bakalářské práci zabýval teorií složených soustav a směsných vztahů pro výpočet relativní permitivity. Následně se soustředil na klasifikací elektroizolačních laků a proces navlhání. V souladu se zadáním vyhotovil pan Novák čtyři sady lakových vzorků s různým procentuálním podílem mleté slídy. U všech vzorků prošetřil frekvenční závislosti složek komplexní permitivity v různých klimatických prostředích. Na základě obsahové stránky práce lze konstatovat, že pan Novák řádně splnil všechny uvedené body zadání. Odborná úroveň práce, stejně tak i matematická, případně fyzikální interpretace výsledků odpovídá plně znalostem a schopnostem studenta bakalářského studia orientovaného na problematiku kompozitních materiálových soustav. Velice oceňuji aplikaci různých matematických vztahů pro výpočet relativní permitivty složené soustavy a jejich diskusi. Text vlastní práce je přehledně uspořádán do jednotlivých kapitol a celá práce se vyznačuje dobrou a jednotnou grafickou úpravou s drobnými nedostatky ve stylizaci vět a typografii. Po formální stránce lze v předložené práci vytknout u některých grafických závislostí příliš hustý rastr na osách. Uspořádání seznamu použité literatury je nesystematické (není podle abecedního pořadí autorů ani podle numerické posloupnosti uvedené v textu).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce A 46/50
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 22817