BRIDA, M. Diagnostika vlastností drážkových izolací stejnosměrnými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozsívalová, Zdenka

Úkolem studenta v bakalářské práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo seznámit se s teorií dielektrické absorpce látek relaxačního typu, s metodami měření časových průběhů dielektrické absorpce a experimentálně prověřit časové průběhy dielektrické absorpce u vzorků vybrané drážkové izolace v průběhu tepelného a elektrického namáhání. Student Marek Brida realizoval veškeré experimentální práce v laboratořích Ústavu elektrotechnologie FEKT, zkušební zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem ústavu. Na základě výsledků experimentů zpracoval bakalářskou práci v rozsahu 39 stran včetně seznamu použité literatury. Práci rozčlenil na teoretickou a experimentální část, obě hlavní části doplnil úvodem do řešené problematiky a závěrem shrnujícím význam prováděných experimentů pro aplikace v praxi. V teoretické části je uveden přehled fyzikálních jevů v dielektriku, popsána metodika měření absorpčních a resorpčních charakteristik a možnosti jejich zpracování; součástí této části práce je charakteristika drážkové izolace, která byla předmětem měření vlastností izolačních materiálů stejnosměrnými metodami. Tato část práce měla být, v souladu se zadáním práce, určitě rozsáhlejší. V průběhu teoretické přípravy, tedy při získávání teoretických znalostí a vědomostí, nutných k provedení předepsaných experimentů, prokazoval student samostatný přístup ke studiu a schopnost práce s doporučenou, ale i studentem vyhledanou literaturou. V experimentální části je popsán zkoušený materiál, měřicí pracoviště včetně použitých měřicích přístrojů, zařízení a postupu měření. Dále jsou shrnuty výsledky experimentální části a vyhodnocení celého experimentu. I v této části práce pracoval student samostatně, pečlivě a zodpovědně, jednotlivé etapy práce a dosažené výsledky pravidelně konzultoval s vedoucí práce. Výsledky měření vyhodnotil formou přehledných grafických závislostí uvádějících změny časových závislostí nabíjecího a vybíjecího proudu a vnitřní rezistivity s parametrem teploty, intenzity elektrického pole, případně relativní vlhkosti prostředí, ve kterém probíhala expozice zkušebních vzorků, tzn., že z výsledného grafického zpracování vyplývá vliv tepelného, resp. elektrického namáhání na elektroizolační vlastnosti zkoumané izolace. Předložená práce je sepsána pečlivě a přehledně, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni. Vzhledem k tomu, že experiment řeší vliv tepelného a elektrického namáhání, určitě by práci prospělo pojednání o namáhání materiálů teplotou a intenzitou elektrického pole, případně kombinací obou namáhání. Požadavky zadání student splnil, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Předložená bakalářská práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Výsledky provedených experimentů lze využít při návrzích a realizacích elektroizolačních soustav.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Využití literatury B 8/10
Formální zpracování práce B 17/20
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Frk, Martin

V předložené bakalářské práci se pan Brida věnoval fyzikálním jevům v dielektrických materiálech, zejména dielektrické absorpci. V experimentální části student realizoval na drážkové izolaci Isonom NKN zrychlené degradační zkoušky zvýšenou teplotou a elektrickým polem. Dosažené výsledky zpracoval do časových závislostí nabíjecích a vybíjecích proudů s dobou tepelného nebo elektrického namáhání jako parametrem. Na základě obsahové stránky bakalářské práce lze konstatovat, že student splnil všechny uvedené body zadání. Odborná úroveň práce odpovídá standardním znalostem a schopnostem studenta bakalářského studia. Při zpracování své práce se pan Brida omezil jen na použití menšího počtu zdrojů odborné literatury, převážně z domácího prostředí. Z pohledu matematické interpretace dosažených výsledků je uveden výpočet minutových a desetiminutových polarizačních indexů. Rovněž je diskutován vliv doby tepelného a elektrického namáhání na časové průběhy absorpčních charakteristik. Myslím si, že vyhodnocení experimentu mohlo obsahovat souhrnnou tabulku s vypočítanými minutovými hodnotami vnitřní rezistivity a zasloužilo by si ještě aproximaci časových závislostí proudů vhodnou matematickou funkcí. Z formální stránky se v práci nevyskytují žádné závažné nedostatky, celý text je přehledně uspořádán a pečlivě sepsán s drobnými chybami v podobě typografických úprav a stylizaci vět. Bakalářská práce neobsahuje seznam použitých symbolů a veličin, na druhou stranu je význam všech veličin včetně příslušných jednotek vysvětlen v textu práce. Grafické zpracování je na velmi vysoké úrovni, zejména oceňuji jednotný vzhled a rozsah měřítek na osách vytvořených grafických závislostí, které umožňují rychlejší a snazší porovnání vlivu doby expozice vzorků v případě tepelného a elektrického namáhaní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 22826