BRDIČKA, K. Návrh tržního ocenění podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Čižinská, Romana

Diplomant pracoval velice iniciativně, pečlivě a samostatně. V analytické i návrhové části textu by se jistě našly drobné nedostatky (viz první otázka k obhajobě), které však v žádném případě nesnižují kvalitu celé práce a její praktickou využitelnost definovanou v úvodní části textu. Celkově hodnotím diplomovou práci a přístup diplomanta k jejímu zpracování velmi pozitivně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 11587