ODSTRČILÍK, V. Nové Nové sady - Přestavba území [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Volba pro téma alternativního využití území mezi železnicí a městskou třídou Nové sady ve městě Brně v situaci, kdy přesun hlavního nádraží v Brně do nové polohy v Jižním centru nemusí být reálný, je do jisté míry velkou nevýhodou.Oficiální městská politika a územně plánovací příprava s touto alternativou nepočítají. Proto širší souvislosti řešení vybraného území jsou pro autora vlastní teoretickou hypotézou, na které již záleží vyznění celkového výsledku práce. Jen přesvědčivý a nekonvenční motiv pro koncept navrženého řešení mohl převážit nevýhodnost volby tématu. Právě tato fáze rozhodování byla autorem podceněna a spolu s nedostatkem času způsobeného váháním na začátku práce vedlo ke konvenčnímu přístupu. Prostorové uspořádání a celkové urbanistické řešení je podřízeno spíše formálním kompozičním principům, přesvědčivost alternativního využití a jistá nekonvenčnost práci chybí. Otázky a náměty k obhajobě: Je v konceptu návrhu něco víc, vyšší přidaná hodnota pro město Brno, než je patrné z odevzdané práce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Nehospodárné zacházení s časem, podcenění širšího významu úlohy v začátku práce
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Pavlovský, Tomáš

Autor ve své diplomové práci řeší složité území části Nových Sadů, kdy ve svém řešení předpokládá zachování současného vlakového nádraží. Navrhuje území mezi železničním viaduktem a mestskou třídou Nové Sady. Toto území zastavuje městskou strukturou, která však nemá jasné návaznosti na své okolí. Zástavbu navrhuje čistě formálně a to je slabinou jeho návrhu. Není ,,opravdový”. Zástavba je orientovaná směrem na brněnskou dominantu Petrov, to je asi největší idea tohoto urbanistického návrhu. Bakalář se v úvodu své práce zabývá snad všemi urbanistickými ,,klišé” – narážím tím na stránky, na kterých popisuje pojmy jako – MĚSTO, ZELEŇ, VODA, HLUK apod. Tyto témata nám prezentuje až příliš zjednodušeně a obecně s ohledem na to, že se jedná o diplomovou práci. Z úrovně výkresové dokumentace jsem dosti v rozpacích, ve své podstatě se nejedná ani o urbanistickou výkresovou dokumentaci, ale o jakési schématické obrázky bez měřítka a severky. Výkres - celkový pohled by mohl být více propracován pro lepší představu investora i veřejnosti – hmotové perspektivy s růžovými kvádříky jsou opravdu málo. Hlavní výkres - situace v zásadě chybí. To, co nám autor předkládá jako situaci, je rozpracované, nedokončené schéma. Ostatní výkresy jsou na tom podobně. Grafická úroveň práce je na velmi slabé úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení E
Architektonické řešení E
Provozní řešení D
Technicko konstrukční řešení D
Formální úroveň E
Navrhovaná známka
E
Body
59

Otázky

eVSKP id 38890