VENCLŮ, J. CIP sanitační stanice a její integrace do studeného bloku pivovaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kilkovský, Bohuslav

Úkolem diplomanta bylo navrhnout víceokruhovou CIP stanici pro studený blok pivovaru, vybrat a navrhnout vhodný typ výměníku k ohřevu sanitačních médií a zhodnotit ekonomickou stránku sanitace. V teoretické části práce je popsána výroba piva, čištění jednotlivých zařízení a obecný popis CIP stanice. V praktické části se student věnoval nejprve návrhu vhodné velikosti nádrží na vodu a čistící prostředky, sestavil blokové schéma a technologické schéma sanitační stanice. Dále pomocí programu HTRI navrhl vhodný výměník tepla k ohřevu sanitačních médií a sestavil ekonomickou bilanci sanitací a tyto náklady promítl na cenu jednoho piva. Diplomant dokázal samostatně pracovat a stanovených cílů a požadavků dosáhnout. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jegla, Zdeněk

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou návrhu CIP sanitační stanice pro studený blok pivovaru. Po úvodu přehledně popisujícím technologii výroby piva a ůlohu a význam CIP sanitační stanice, je v další kapitole proveden přehledný popis a představení významných aspektů víceokruhové CIP stanice. Následuje kapitola zabývající se samotným vlastním návrhem CIP stanice a jejích jednotlivých aparátů pro sanitaci studeného bloku pivovaru s kapacitou 1 mil. hl piva ročně. Následující kapitola 5 je potom věnována výměníku tepla jakožto nejdůležitějšímu zařízení CIP stanice, je řešena otázka výběru vhodného typu výměníku tepla pro danou aplikaci, jeho předběžný „ruční“ výpočet a následný detailní návrh pomocí profesionálního výpočtového softwaru HTRI. Před samotným závěrem je ještě v kapitole 6 provedena ekonomická bilance navržené CIP stanice. Lze konstatovat, že práce má výbornou technickou úroveň, je z ní patrné důsledné vedení diplomanta vedoucím diplomové práce, ale také samostatnost a iniciativa diplomanta a promítnutí jeho vlastní zkušenosti v řešené problematice vyplývající z jeho dlouhodobé spolupráce se zadávající firmou GSA Process Engineering, s.r.o. Předložené práci v podstatě nelze po obsahové i formální stránce nic významnějšího vytknout, kromě několika drobných překlepů a typografických chyb, jako např. uvedení dvojího rozměru tlaku v seznamu symbolů a jeho nekorespondence s údaji tlaku na stranách 53 a 54, chybějící odkaz na zdroj informací uvedených v tab. 2.1, či neodpovídající vypočtená cena sanitace 0,5 l piva hodnotě komentované v závěru práce. Dosažené výsledky práce lze přímo využít v praktické činnosti v řešené oblasti. Oceňuji také fakt, že práce je napsána stručným a velmi výstižným stylem a má výbornou grafickou úpravu. Stručnost práce mě, jako oponenta, vede k řadě doplňujících dotazů, o jejichž zodpovězení žádám studenta při obhajobě práce. Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje všechny požadavky zadání a doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě. Dotazy: 1. V tab. 2.1 na straně 15 uvádíte srovnání způsobů výroby piva ve vybraných pivovarech. Odkud jste uváděné informace čerpal a jaká je konkrétně situace v pivovaru v Jihlavě? 2. Na straně 29 uvádíte, že pro správný účinek čištění je potřeba v potrubí zajistit turbulentní proudění. Jak se tento aspekt bere v úvahu při návrhu CIP stanice? 3. Na str. 39 uvádíte, že dle Q-H křivek čerpadel jsou zvolená čerpadla zařazena do systému. Jak konkrétně volba čerpadel a jejich zařazení do systému probíhá? 4. Z výsledků v kap. 5 vyplývá, že navržený trubkový výměník tepla se segmentovými přepážkami bude typu TEMA AES a bude mít jeden chod v trubkách a jeden v plášti. Jak konkrétně je konstrukčně řešena rozdílnost teplotních dilatací trubek a pláště u tohoto provedení? 5. Je Vám známo, jaká je skutečná realita úniku vody a dezinfekce do kanalizace vzhledem ke korekčním faktorům uvedeným v textu pod tab. 6.1? Je 40%-ní únik dezinfekce do kanalizace běžný? 6. Název diplomové práce obsahuje pojem integrace, což se mi nejeví jako zcela šťastné vzhledem ke skutečné náplni diplomové práce s ohledem na význam pojmu integrace procesu. Objasněte blíže pojem integrace procesu resp. integrovaný návrh procesu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 33750