VRÁNA, T. Bezkontaktní metody měření teploty v ekologickém inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Zdeněk

Po zhodnocení kritérií doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jícha, Jaroslav

Stručná charakteristika problematiky diplomového úkolu a cíle diplomové práce rámcově stanoví rozsah prací, kterým se má diplomant věnovat. Musím hned v úvodu konstatovat, že mlhavé zadání diplomové práce bylo sice splněno, ale prezentované výsledky jsou tak sotva na hraně mezi bakalářskou a diplomovou prací. Rešeršní část práce obsahuje popis principů měření teploty pomocí pyrometrů a způsoby jejich použití pro jednotlivé materiály. Po přečtení této části jsem nabyl dojmu, že diplomant používá některé fyzikální funkce bez hlubší znalosti souvislostí. To se pak odráží i v nedostatečném popisu jednotlivých částí přístrojů. Chápu sice, že firemní dokumentace tyto údaje neuvádí v takovém rozsahu, ale spatřoval bych v tom alespoň smysl této práce. Podobně praktická část vykazuje velmi slabou popisnou hodnotu. Není prakticky možné zjistit, zda uvedené programy sestavil autor, nebo zda byly převzaty z jiných zdrojů. Veškeré technické popisy jsou psané neobvyklým způsobem (str. 27: V tomto případě Vám pomůže … atd.) Údaje uvedené v kapitolách 9.2 až 10.3 patří do příloh, diplomovou práci zatěžují nepřehlednými parametry. Kapitola 10.4 naopak asi patří do kapitoly 11. Stěžejní část práce tvoří patrně právě kapitola 11. Těžko se v ní ale lze dopátrat hlavní důvod, proč bylo popisované měření uskutečněno. To postupně vyplývá až v dalších částech práce. Nakonec kapitola obsahuje získané výsledky a jejich statistické posouzení. Celkově musím konstatovat, že práce bohužel odpovídá obsahu zadání. Samo zadání neobsahuje dostatek podkladů pro vlastní práci a výsledek tomu pak částečně odpovídá. Skladba práce je na nízké úrovni patrně dík nezkušenosti diplomanta a je s podivem, že ani v přepracované formě nedošlo k zásadní nápravě. Úroveň práce dále zhoršuje bezpočet gramatických a stylistických chyb, které mohly být při důsledné korektuře odstraněny. Práci doporučuji k obhajobě pouze se zásadními výhradami. Při obhajobě bych prosil popsat podstatu Planckova zákona a jeho interpretaci pro měření teploty. K programům uvedeným v praktické části požaduji vysvětlení k jejich začlenění do této práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

eVSKP id 33743