PRÁŠIL, J. Deformační, napjatostní a pevnostní analýza kuličkového ložiska s uvažováním kontaktních podmínek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Jan

Diplomové práce řeší praktickou problematiku pevnostního návrhu a pevnostní optimalizace velké ložiskové otoče, používané v moderních tramvajích či železničních vagonech. Student přistupoval k řešení problematiky zaodpovědně, cílevědomě a s velmi dobrou znalostí dané problematiky. V průběhu řešení musel nastudovat použití vhodného software v oblasti geometrického modelování a MKP, jmenovitě pre a postprocesoru PATRAN a řešiče MARC. Jako cenné výsledky je možné považovat ověření Herzova vztahu pro kontaktní tlak v oblasti vysokých zatížení a zejména posouzení běžně používaného vztahu pro radiální zatížení nejvíce namáhané kuličky ložiska s konstantou dle Striebecka. Pro usnadnění výpočtu byl vhodným způsobem použit přístup využívající globálního výpočtového modelu s hrubou triangulací a lokálního výpočtového modelu s jemnou sítí s deformačním zatížením převzatým z globálního modelu. Získané výsledky přispějí ke zpřesnění praktických výpočtů, které doposud ve značné míře vycházejí z empirických vztahů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Návrat, Tomáš

Předložená práce řeší problematiku deformačně-napěťové analýzy ložiskové otoče. Téma vychází z požadavku praxe a je řešeno s firmou ZKL Výzkum a vývoj a.s. V práci je využito jak analytické tak numerické řešení metodou konečných prvků v programu MARC. Diplomant prokázal, že je schopen samostatně vytvořit a řešit náročný kontaktní problém. Práce má 69 stran, je rozdělena do 12 kapitol a po formální stránce je zpracována na dobré úrovni. Výstupem práce je návrh rozměrů stykových ploch a je stanoveno dovolené zatížení. Formální nedostatky: - Nesprávný zápis použitých zdrojů na literaturu. - Nejsou rozlišovány vektorové a skalární veličiny. - V textu chybí odkazy na literaturu. - Popis výsledků a některé kapitoly jsou formulovány velmi stručně, což komplikuje pochopení vysvětlovaných témat. - U výpočtového modelu jsou nejasně popsány okrajové podmínky. - V textu jsou nevhodně použity některé pojmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33749