BENČIK, O. Kladná elektroda na bázi MnOx pro AFC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Vítězslav

Úkolem studenta v bakalářské práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo připravit kladné elektrody pro alkalické palivové články s katalyzátorem MnOx obsahujícím různé typy příměsí. Z těchto elektrod sestavit funkční palivový článek a proměřit jeho závislosti napětí a výkonu na odebíraném proudu.. Student průběžně plnil požadavky časového plánu a jednotlivé etapy plnění úkolu předkládal v dohodnutých termínech. K práci přistupoval samostatně a s velkým osobním zaujetím. Využíval doporučenou literaturu i možnosti osobních konzultací, na které chodil vždy dobře připraven. Úroveň předložené práce je jak po stránce jazykové, tak po stránce obsahové, dobrá. Bylo provedeno velké množství experimentů. Přestože proudy poskytované sestaveným článkem nedosahují nijak závratných hodnot, lze považovat experimentální část za úspěšnou a přínosnou. Získané poznatky budou využívány pro další vývoj a zdokonalování vlastností elektrod pro alkalické palivové články. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Křivík, Petr

Student se ve své práci zabývá problematikou vlivu příměsí v kladné aktivní hmotě elektrody na bázi MnOx na charakteristiky palivového článku AFC. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny základní elektrochemické články a blíže popsány druhy palivových článků s podrobnějším popisem alkalického palivového článku AFC. V praktické části je nejprve popsána cela a výroba experimentálních elektrod. V závěrečné části jsou uvedeny výsledné změřené závislosti napětí a výkonu na proudu tekoucímu palivovým článkem pro všechny zkoumané elektrody. Práce je sepsána přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru bakalářského studijního programu. V práci jsem nalezl několik nedostatků. V práci se nepravidelně střídá zarovnání zleva a do bloku, některé obrázky nejsou dostatečně ostré a obsahují popis v angličtině. To se týká také příloh. Praktická část začíná údaji cely bez stručného vysvětlení, co se bude měřit a zkoumat. Popis přípravy elektrod působí dojmem kuchařky, tj. píše se co uděláme, nikoli co bylo uděláno. Popis grafu by měl být pod grafem, nikoli i uvnitř grafu. Také postrádám schéma a popis měřicího pracoviště včetně popisu měřicích přístrojů (A-metru, V-metru, odporové dekády) a přesnosti měření. Na výsledných grafech se píše, že se jedná o závislost proudu na napětí a výkonu, ve skutečnosti je tomu naopak - jedná se o závislost napětí a výkonu na proudu. Chybí také srovnávací tabulka nebo graf maximálního napětí, proudů a výkonů pro sledované elektrody. Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a zadání bakalářské práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 41277