JEDOVNICKÝ, J. Výroba součásti tvářením za studena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Špaček, Jindřich

Diplomant svou prací zcela splnil požadavky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
A

Posudek oponenta

Samek, Radko

Str. 12 Při popisování rozměrových změn jsou nelogicky použity definice z tahové a pěchovací zkoušky viz. rychlost deformace. Str. 13 U procesu zotavování..atd. chybí zmínka o dislokacích. Str. 21 Chybí pozn. o aditivnosti log. přetvoření ( v práci je součet hojně využíván). Str. 28 V hodnocení geometrie součástky chybí zásadní úvahy o negativním vlivu tenkého dna při zpětném protlačování. Str. 32,35 Chybí úvahy o příčinách vzniku trhlin, nelze uvést jen pozn. o koncentraci napětí. V práci chybí teoretické popisy a úvahy o toku materiálu a vlivných faktorech. Viz. pozn. ke str. 28. Str. 33 V nákladech chybí cena výkovku. Str. 35 Možné jsou i další varianty výroby. Proč je výhodný objem materiálu ve výstupku dna (průměr 12 mm). Str. 38 Je zde uvedeno, že deformační odpory jsou stanoveny dle Siebela. V kap. 2.0 měly být rovnice uvedeny se zdůvodněním jejich použití v následných výpočtech. Měly by svá čísla poskytující možnost lepší orientace. Chybí i obrázky (náčrtky) které tyto rovnice zpravidla doprovázejí z hlediska symbolů( f, d, D1 atd.). Str. 41 Není v rovnici ???? za H dosazena špatná hodnota ? Str. 42 Nejedná se o zpětné protlačování ale dopředné s dutinou. Použitý vztah pro deformační odpor neodpovídá realitě. Str. 44 Není rovnice ???? pro def. odpor (σd42) neadekvátní, vždyť se výchozí výška 6,5mm zvětší na 7,5 mm, to lze snad nazvat pěchováním? Str. 46 Vnitřní tlak po zatěžující stěnu lisovnice nemá stejnou hodnotu jako tlak pod čelem lisovníku.Chybí komentář. Z formálních nedostatků jen některé: -Především postrádám uvedení použitých výpočtových rovnic v kap. 2.0 s číslováním, zdůvodněním a adekvátní náčrtky s obecnými rozměry. Kontrola kapitoly 7. je tím ztížena. -Na str. 30 nejde o vlastnosti součástky, ale o charakteristiku… -Na str. 20… vlákna „zesilují“ oblast namáhání… je netechnické vysvětlení. -Počet literárních zdrojů mohl být vyšší, zejména jde o zahraniční zdroje ( Lange, Mielnik a jiné internetové zdroje).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací E
D

eVSKP id 33775