DOHNALOVÁ, E. Vysokoteplotní zkřehnutí feritické 14%Cr ODS oceli v taveninách olova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadraba, Hynek

Magisterská práce slečny Bc. Evy Dohnalové byla zaměřena na popis dlouhodobého vysokoteplotního poškození 14%Cr feritické ODS oceli typu MA957 v prostředí tavenin olova. ODS ocel MA957 byla primárně vyvinuta jako opláštění palivových článků vyvíjených rychlých štěpných reaktorů, může však nalézt uplatnění i v dalších rozvíjených jaderných energetických systémech založených právě na využití slitin olova jako chladiva. Diplomová práce představuje důležitý krok poznání koroze feritických ODS ocelí a byla řešena ve spolupráci skupiny Křehký lom Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. a Oddělení strukturních vlastností a koroze Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s. Cílem práce bylo na základě literárních dat a vlastních poznatků popsat vliv dlouhodobého vysokoteplotního poškození v prostředí tavenin olova na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti feritické ODS oceli typu MA957. Pro splnění tohoto cíle bylo třeba, aby diplomantka zvládla vedle důkladné teoretické přípravy - literární rešerše - také celou řadu experimentálních technik. Studentka musela, vedle popisu dlouhodobé teplotní zátěže a koroze experimentální oceli v prostředí taveniny olova či olova-bismut na lomové chování oceli, studovat mikrostrukturní změny spojené s dlouhodobou teplotní expozicí způsobující tepelné stárnutí oceli. Diplomantka ke splnění tohoto cíle vhodně využila technik rastrovací a transmisní elektronové mikroskopie. Vliv dlouhodobé teplotní expozice a koroze na křehkolomové chování oceli pak popsala pomocí instrumentované zkoušky tvrdosti, zkoušky tahem a zkoušky rázem v ohybu. Studentka zvládla jak provedení a vyhodnocení těchto experimentálních prací tak výsledky vhodně okomentovala a diskutovala s výsledky publikovanými v odborné literatuře. Diplomantka prováděla většinu experimentální práce a její vyhodnocení naprosto samostatně a výsledky její práce jsou natolik přesvědčivé a přínosné, že budou po úpravách a doplněních publikovány. S přístupem slečny Bc. Evy Dohnalové k řešení magisterské práce, s výsledky této práce a jejím zpracováním jsem byl velmi spokojen a proto jsem navrhl hodnocení diplomové práce klasifikačním stupněm „výborně“ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čelko, Ladislav

Předložená diplomová práce na téma „Vysokoteplotní zkřehnutí feritické 14%Cr ODS oceli v taveninách olova“ se sestává ze tří částí; teoretického úvodu do studované problematiky, navazující experimentální části a části příloh prezentující dílčí výsledky experimentální práce. V rozsahu 84 stran a formou zpracování převyšuje tato práce požadavky běžně kladené na tento typ kvalifikačních prací, avšak z jiného úhlu pohledu tak vytváří ucelený, velmi přehledný a aktuální soubor informací o dané tématice. Velmi příznivé je rovněž využití 38 literárních pramenů, z nichž 21 není starších pěti let, což jen nadále potvrzuje potřebnost a aktuálnost řešené problematiky. V souladu se zadáním práce byla na 30 stranách zpracována vysoce kvalitní literární rešerše obsahující dostupné informace o práškové metalurgii nejen na bázi obecné, jako o progresivní výrobní technologii, ale i na bázi konkrétní zohledňující v současnosti využívané postupy pro výrobu ODS ocelí. Druhá část teoretického úvodu do problematiky se blíže zabývá vývojem ODS ocelí a poté se soustřeďuje na popis konkrétního typu oceli MA957 (jehož ekvivalent je v experimentální části práce blíže studován). Dále navazuje rozbor vlivu dlouhodobé vysokoteplotní expozice v atmosférách a taveninách olova a rozbor vlivu radiačního poškození na vybrané typy ODS ocelí. V experimentální části práce je ve vhodné posloupnosti představen experimentální materiál ODM 401, experimentální metody užité k jeho hodnocení, dosažené výsledky práce obsahující odkazy na výsledky prezentované v přílohách a řádně zpracovaná diskuse výsledků s literaturou. Dosažené výsledky práce jsou v současnosti s ohledem k vývoji IV generace fúzních reaktorů velmi aktuální a nabízí jak využitelnost v samotné teorii tak i v průmyslové praxi. V závěru diplomové práce jsou stručně a přehledně prezentovány dosažené výsledky vyplývající z realizovaných experimentálních prací a jejich diskuse. S ohledem na stylistiku práce byl zaznamenán velmi nízký výskyt gramatických chyb a překlepů nepřevyšující obvyklé množství, které však zásadně nesnižují kvalitu předložené diplomové práce. V celkovém souhrnu tak lze konstatovat, že autorka přistoupila k řešení zadaného tématu zodpovědně a předložená diplomová práce je na výborné odborné úrovni. V celkovém hodnocení dle ECTS uděluji známku „A - výborně“ a doporučuji tak práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41247