NEKOVÁŘ, M. Výpočet a měření parametrů asynchronních motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Ondřej

Student se zabýval různými metodami výpočtu parametrů náhradního schématu asynchonního motoru na základě dodané výrobní dokumentace a získané výsledky srovnal s měřením. Postup řešení pravidelně konzultoval a využíval literaturu. Pracoval pečlivě, ikdyž s menší mírou samostatnosti. Z hlediska zpracování práce obsahuje několik nedostatků, například uvádění odkazů a jednotek veličin v názvech kapitol. Student splnil požadavky zadání.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Hájek, Vítězslav

Diplomová práce studenta Martina Nekováře je vypracována pečlivě a odpovědně a obsahuje všechny body zadání. Cenným výsledkem je porovnání různých způsobů výpočtu parametrů asynchronního motoru a výsledků měření. Práce je členěna do osmi kapitol (částí) a k tomu jako devátá část je uveden závěr. Jednotlivé části jsou vcelku logicky uspořádány podle zadání. Popisné části - princip a konstrukce asynchronních motorů - jsou zkráceny na přijatelné minimum, i když např. popis jednofázového motoru by si zasloužil více podrobností, např. jednoduchý fázorový diagram pro motor s pomocnou fází a kondenzátorem. Také by bylo vhodné uvést charakteristiku jednofázového motoru bez pomocné fáze a stručně zdůraznit rozdíly v činnosti a výkonu. Čtvrtá a pátá část obsahují analytický výpočet parametrů třífázového motoru - nejprve obený postup a poté výpočet pro konkrétní motor. Jedná se o obecně známý postup, přesto by bylo vhodné uvést konkrétní údaje o použité literatuře. Pokud jde o metodu konečných prvků, nemám k této části zásadní připomínky. Předpokládám rovněž, že měření byla provedena pečlivě a bez chyb. Porovnání jednotlivých postupů v závěru je příliš stručné - mohlo být více rozepsáno. K diplomové práci mám otázky, uvedené dále. Práce splňuje požadavky zadání.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 48611