HAVELKOVÁ, P. Zhodnocení technologií pro využití biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jícha, Jaroslav

Posudek vedoucího bakalářské práce: Bakalářská práce Pavly Havelkové Zhodnocení technologií pro využití biomasy se od vlastního zadání v žádném ze specifikovaných bodů výrazně neodchýlila. Některé části jsou ale zpracovány méně podrobněji než bylo původně předpokládáno. Úvodní kapitoly zahrnují definice biomasy a výčet rostlin vhodných pro energetické využití jejich biomasy spolu s jejich specifiky. Ve vlastní práci je zpracován zejména výčet možností využití biomasy formou spalování, zplyňování a pyrolýzy. Do této části ale logicky patří i chemické procesy netermického využití biomasy, jako např. anaerobní fermentace biomasy s výrobou bioplynu a kompostování. Všechny procesy jsou však uvedeny pouze schematicky, bez hlubších rozborů. Vcelku se domnívám, že práce splnila svůj účel pouze okrajově. Obsahuje rešerši získanou z řady odborných publikací a materiálů prezentovaných na webu a uvedených standardní formou v seznamu. Má vlastnosti odpovídající obecné závěrečné práci formální a grafickou úpravou. Pavla Havelková mohla do práce zahrnout více poznatků. Konzultace ale využívala až v závěru práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Máša, Vítězslav

Cílem bakalářské práce bylo sestavení přehledu metod zpracování a využití biomasy, dále popis zařízení pro její spalování a kogeneraci el. energie a tepla. Výsledná práce skutečně nabízí systematickou a podrobnou rešerši jednotlivých způsobů energetického využití biomasy. Je třeba ocenit, že představuje také méně rozšířené technologické postupy, jako je např. hydrotermální karbonizace. Vzhledem k cílům uvedeným v zadání se dá však vytknout nevyvážená pozornost věnovaná oblasti spalování biomasy, která mezi ostatními způsoby energetického využití zaniká. Na rozdíl např. od pyrolýzy není navíc u spalování jediné technologické schéma ani obrázek. Přitom podíl biomasy, která se spaluje, je nesrovnatelný s jakýmkoliv jiným způsobem jejího využití. Od bakalářské práce jsem také očekával posouzení a porovnání jednotlivých způsobů, uvedení jejich výhod a nevýhod, vlastní předpoklady autorky o dalším směru vývoje apod. To studentka opomíjí a omezuje se pouze na popis jednotlivých technologií. Nutno však dodat, že tento popis zpracovává důsledně a vše dokládá z odborné literatury tuzemských autorů. Je ale opravdu škoda, že při vší popisné kvalitě práce není ani v závěru žádné hodnocení nebo posouzení potenciálu jednotlivých technologií. Přínos práce je díky tomu velmi omezený. Jedním z cílů práce bylo také představení kombinované výroby el. energie a tepla, tzv. kogenerace. Autorka představuje široké spektrum technologických řešení, přitom se ale nezabývá otázkou jejich vhodnosti pro biomasová paliva. Téma kogenerace díky tomu působí poněkud odděleně od celkového zaměření práce. O kogeneraci také chybí zmínka v abstraktu. V přístupu k formálním náležitostem práce je autorka důsledná a precizní. Vytknout se dají snad jen drobné nedostatky při práci s literaturou, kde se objevily citace z wikipedie [14] a [24] a v jednom případě byli autoři uvedeni i s tituly [13]. Bakalářskou práci hodnotím jako dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 33710