SIROVÝ, M. Sušení čistírenských kalů - teorie a praxe [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Houdková, Lucie

Úkolem studenta bylo zpracovat rešeršní práci s tématikou sušení čistírenských kalů. Zadání je splněno bezezbytku, student vytvořil ucelenou přehlednou práci. Student prokázal schopnost práce s literaturou, pracoval velmi samostatně. Proto hodnotím práci známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Elsässer, Thomas

Předložená bakalářská práce je rešeršní bakalářská práce popisující vznik, druhy a vlastnosti čistírenského kalu. Bakalářská práce studenta je řádný formulována a v rámci rešerše dobře pokrývá tématiku sušení. Student se úvodem věnoval vzniku čistírenských kalů a popsal různé druhy čistírenských kalů a dále možnosti snížení obsahu vody. Student identifikoval při rešeršní práci čtyři skupiny vody, které máji vliv na odvodnitelnost kalu respektive sušení. V další kapitole se nachází statistické údaje o množství produkovaného kalu a jeho likvidaci. Z data bohužel není patrný vývoj produkce a trendy ve způsobech likvidace kalu. V kapitolce o sušení je stručné popsána teorie sušení a dále důvody sušení čistírenských kalů. V hlavní kapitolce je popsáno pět druhů osvědčených sušáren, které se liší způsobem vytápění a přestupem tepla. Následují bezpečnostní aspekty sušáren, tato kapitola však není strukturována stejným stylem, jako předchozí část práce. Mohly být rozvedeny detailněji s příslušnými komentáři. Celkem hodnotím předloženou práci známkou B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Vlastní přínos a originalita C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33711