KOVÁČ, M. 2D a 3D simulace elektrických polí VN zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Orságová, Jaroslava

Úkolem této diplomové práce bylo zhodnotit současně dostupné programy pro modelování elektrostatických polí. Autor si pro hodnocení zvolil tři produkty, které měl od zadavatele k dispozici: Operu 3D, Maxwell 3D a FEMM. Většina práce se věnuje hodnocení uživatelských prostředí jednotlivých programů (kapitola 4) a dále se uvádí příklady jejich aplikace na vyšetřování kapacity kondenzátoru, rozložení elektrostatické pole v okolí vn zdroje a nakonec indukčnosti cívky s děleným magnetickým obvodem (kapitola 5). Pouze v jednom z praktických příkladů autor použil postupně všechny tři programy, další byly provedeny už výhradně pomocí programu Maxwell 3D. Z toho lze usuzovat, že nemohl příliš objektivně zhodnotit také výkonnost jednotlivých aplikací, protože k tomu účelu použil příliš jednoduchý příklad - výpočet kapacity kondenzátoru. V tomto ohledu nelze tedy zadání považovat za bezvýhradně splněné. Další nedostatek vidím v poměrně úzkém spektru hodnocených programů, ale nevylučuji, že šlo o záměr zadavatele prověřit jen konkrétní produkty. Po formální stránce mám k práci řadu výhrad: - v práci se důsledně nepoužívá tentýž typ písma pro symboly veličin – v seznamu na str. 13 jsou kurzívou, ale už v tabulce 2-1 na str.17 stojatě a právě tak i např. v rovnicích 5.9 a 5.10, - v práci se nesprávně uvádí veličiny magnetického a elektrického indukčního toku jako vektory, - autor v má v práci velké množství obrázků, ale jen zřídka se na ně v textu odkazuje, - v textu se objevuje používání 1.osoby jednotného čísla (např. str. 51), což je pro odborný text nevhodné, - v obrázcích 5.12 a 5.18, které jsou spíše tabulkami, chybí jednotky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hruška, Ivan

Předložená diplomová práce měla za cíl provést rešerši dostupných programů pro simulaci elektromagnetických polí, zhodnotit jejich výkonnost, uživatelské prostředí a dostupnost vybraných programů. Dále bylo úkolem aplikovat vybraný program na příklad řešení elektrostatických polí sekce VN zdrojů a provést zhodnocení získaných poznatků. V kapitole 2 autor po provedení teoretického úvodu a vysvětlení principů výpočtu metodou FEM analyzoval v kapitole 3 a prakticky vyzkoušel tři simulační programy OPERA 3D, MAXWELL 2D a 3D a FEMM a nakonec v kapitole 4 provedl zhodnocení vybraných programů. V praktické části – kapitola 5 – pak provedl několilk praktických výpočtů. Jednak zkušebně pro ověření funkce programů provedl výpočet klasického deskového kondenzátoru (5.1) a dále provedl simulaci několika reálných konfigurací (5.2) VN zdrojů a nakonec simulaci transformátoru měníče VN zdroje (5.3). Tim bylo splněno a zřejmě i překročeno zadání práce. Pro firemní účely je diplomová práce doplněna anglickým závěrem. Autor práce poskytl firmě FEI užitečné informace při procesu výběru nového simulačního nástroje, absolvoval v rámcí práce i školení u firmy SVS-FEM a další akce důležité pro splnění zadání. Tuto práci tedy hodnotím velmi kladně, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

eVSKP id 39086