PELC, L. Možnosti připojení kamer k počítači PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Herman, Ivo

Bakalářská práce splňuje zadání. Student pravidelně konzultoval. Výsledný program je funkční.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Růčka, Lukáš

Předložená bakalářská práce se zabývá především sítovými IP kameramim, jejich vlastnostmi, konstrukcí a možnostmi využití. Práce obsahuje přiměřenou a poměrně dobře zpracovanou teoretickou část, jež následuje část praktická, která se zabývá tvorbou aplikace pro práci a zobrazení obrazu z více IP kamer s využitím CGI příkazů. Jelikož zadání nespecifikuje, zda obraz zobrazovaný v aplikaci má tvořit sled statických snímků nebo přehrávaný video stream, lze považovat realizované periodické vyčítání JPEG snímků za splnění této části zadání. Zadání bohužel nelze považovat za zcela splněné, neboť odevzdaná práce zcela ignoruje část, kde bylo požadováno určení hloubky barev a velikost datových toků obrázků nebo videa. Co se realizace týká, koncepci hlavní logiky programu nepovažuji za ideální - viz vytěžování procesoru na úroveň 7% od nevyužitého vlákna, které neprovádí žádnou činnost. K práci mám následující připomínky. Práce nemá zcela logickou stavbu. Student přistoupil v kapitole 3.1 rovnou k podrobnějšímu popisu výrobci dodávaného ovládacího software kamer, aniž by přesněji specifikoval typ kamer, pro který je software určen. Specifikace kamer je uvedena až později (kapitola 4.1). Práci by obohatilo, kdyby obsahovala podrobnější popis vlastností kamer, co do možnosti ovládání pomocí CGI příkazů. V rámci popisu řešení práce bych uvítal mimo uvedený vývojový diagram i UML diagram tříd. Vývojový diagram na obrázku 5.1 postrádá u větvení diagramu označení větve splnění/nesplnění podmínky, což jej činí těžce čitelným. Práci s literaturou považuji za neuspokojivou. První citace literatury (jedná se o zdroj [8]) se vyskytuje až na straně 19. V práci není uváděno plné znění zkratky při jejím prvním použití. Dále bych uvítal uvedení odkazu na citaci literatury na konci první věty odstavce citovaného textu, a nikoli až na konci celého odstavce. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým ohodnocením C/78 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 41226