MATELA, P. Studie pohonu elektromobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Solař, Martin

Student prokázal schopnost samostatné práce a praktického zpracování získaných výsledků. Historie a průběh vývoje elektromobilismu je velice zajímavá, ale má hluboké kořeny, proto student provedl stručnější průřez celou historií. Student měl původně porovnat vlastnosti elektromobilu s pevným převodem a dvěma řazenými stupni, tak jak bylo plánováno v projektu VUT pod názvem Superbel. Protože v projektu Superbel došlo ke změně koncepce a zůstala zachována řaditelná převodovka, dostal student za úkol porovnat kinematiku a dynamiku elektromobilu Superbel se dvěma spalovacími Superby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marušinec, Jaromír

Student splnil požadavky a cíle zadání, i když z důvodu použití jiného elektromotoru došlo k porovnání elektromobilu VUT SUPERBEL II s elektromotorem se dvěma vozidly se spalovacím motorem. Student použil obvyklé metody pro porovnání pohonů, porovnání zanesl do názorných grafů, které vystihují přednosti i nedostatky elektrického pohonu vozidel. Výsledky výpočtů a simulací přesně odpovídaní mým zkušenostem s elektromobilem VUT Superbel II co to zrychlení a maximální rychlosti. Student byl schopen správně interpretovat výsledky a byl schopen z nich vyvodit závěry. Výsledky práce již byly využity během ladění elektromobilu Superbel a nadále z nich bude čerpáno. Formální náležitosti práce jsou v pořádku. Jediným nedostatkem je absence číslování použitých vzorců. Grafická i jazyková úroveň práce je výborná. Seznam literatury obsahuje relevantní zdroje, na které jsou v textu odkazy. Doporučuji hodnocení práce A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Vlastní přínos a originalita B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33701