TICHÝ, J. Uhlíkové materiály pro elektrochemické zdroje elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Vítězslav

Student se ve své práci zabývá problematikou uhlíkových materiálů pro elektrochemické zdroje elektrické energie. Jeho úkolem bylo studovat vlastnosti materiálů pomocí metod cyklické voltametrie a impedanční a doporučit možnosti využití zkoumaných materiálů v různých elektrochemických systémech. Student průběžně plnil požadavky časového plánu a jednotlivé etapy plnění úkolu předkládal v dohodnutých termínech. K práci přistupoval samostatně a s velkým osobním zaujetím. Využíval doporučenou literaturu i možnosti osobních konzultací, na které chodil vždy dobře připraven. Úroveň předložené práce je jak po stránce jazykové, tak po stránce obsahové, dobrá. Bylo provedeno velké množství experimentů. Semestrální práce byla zpracována pod vedením Ing. Petera Baratha, Ph.D. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bača, Petr

Student Jiří Tichý se ve své práci zabývá uhlíkovými materiály vhodnými pro použití v zásaditých elektrochemických zdrojích, výrobou experimentálních elektrod s těmito materiály, měřením a vyhodnocením jejich vlastností. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní teoretické části je popsán princip činnosti palivových článků, Ni-Cd a Ni-MH akumulátorů a přehled a klasifikace uhlíkových materiálů. Druhá část diplomové práce rozebírá metody používané k vyhodnocování vlastností uhlíkových materiálů, detailně popisuje jednotlivé výrobní kroky experimentální elektrody a měřícího pracoviště. V závěrečné části se diplomant věnuje vlastním experimentům a jejich vyhodnocení. Vlastní práce působí po stránce stylistické i odborné dobrým dojmem. Škoda nesrovnalostí v textu, které snižují celkový dojem. Zmínil bych nejviditelnější: - Str. 16, Autor uvádí, že velikost částic se stanovuje el. mikroskopem a v následující větě uvádí, že se stanovuje adsorpcí dusíku. - Obr. 17. Autor uvádí, že vytěžený uhlík se používá při výrobě tužek bez další úpravy. Není pravda, uhlík se dále zpracovává mechanicky, přidávají se následně plastifikátory, barviva a další aditiva. - Kapitola 2.4.3 dle mého názoru nemá v diplomové práci být. Jedná se o reklamní prezentaci výrobce používaného měřícího programu. - Obr. 11 na stránce 22 je uveden bez bližšího vysvětlení, nejsou popsány jednotlivé veličiny Uvedené grafické zpracování naměřených dat je tristní, autor používá jiná měřítka os x, y, jiné barevné označení průběhů, označení os je někdy popisem, jindy značkou veličiny, označení průběhů je občas neúplné. Toto vše značně ztěžuje porovnávání jednotlivých změřených průběhů a celkově znesnadňuje orientaci v experimentálních datech. Ve vlastní práci postrádám důkladnější interpretaci výsledků měření, popis a porovnání voltamogramů jednotlivých vzorků, rozbor náhradních modelů EIS a zdůvodnění použití různých typů modelů, když stejný postup výroby experimentálních elektrod by logicky měl vést k použití stejného náhradního modelu. I přes tyto nedostatky, zadání diplomové práce bylo splněno. Student prokázal orientaci v dané problematice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji projekt k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Odborná úroveň práce C 36/50
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 41234