ŠILAR, M. Ekologické aspekty paroplynové teplárny Červený Mlýn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Antonín

Diplomová práce Bc. Martina Šilara řeší problematiku vlivu paroplynové elektrárny na životní prostředí. Srovnává současně provozovanou technologii paroplynové teplárny Červený Mlýn s nejlepšími dostupnými technologiemi podle směrnic EU. Práce je zpracována v souladu s osnovou pečlivě a přehledně s využitím dostupné české i zahraniční literatury a odpovídajících zákonů a vyhlášek. Práce je doplněna i o inovační technologie v oblasti odstraňování oxidů dusíku ze spalin. Postatné problémy a zhodnocení je provedeno v poměrně rozsáhlém závěru. Student pracoval samostatně a iniciativně. Lze konstatovat, že práce zcela splnila zadání, je přínosem pro hodnocení společnosti Teplárny Brno, a.s. z hlediska jejího vlivu na životní prostředí ve městě Brně. Práci lze připustit k obhajobě bez připomínek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Kulichová, Lucie

Diplomant si cílevědomě nastudoval různé literární zdroje a vypracoval kultivovanou literární část. Další zpracování témat dokazuje, že problematice pečlivě věnoval a přehledně je interpretoval. Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě, je téměř bez chyb a překlepů a po formální stránce je přehledná. Přesto doporučuji za vhodné opravit následující: • str. 24 – větu o „blackoutu“ uvést do srozumitelného slovosledu • str. 44 – překlep „nevyužívanějších“ • v dokumentu opravit správně názvy státních orgánů (Krajský úřad, Krajská hygienická stanice) Pozitivně v práci hodnotím přehledně zpracované ukázky různých výpočtů (bilance energií apod.), jež pak v závěru jsou diplomantem vhodně okomentovány. Bylo by možná zajímavé, vzhledem k rozpracovanosti podkladů k problematice skleníkových plynů, jež byly diplomantovým tématem v jeho bakalářské práci, si přečíst jeden, možná odvážný výstup – návrh podle jeho názoru vhodného systému, jež by mohl vést k opravdovému a efektivnímu nikoli jen formálnímu snižování emisí skleníkových plynů. Diplomant prokázal schopnost samostatné, tvůrčí a erudované práce. Po stránkách formálních i obsahových předložená diplomová práce odpovídá požadavkům, působí uceleně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 39099