SÁČKOVÁ, V. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Diplomantka nastudovala problematiku viničního hospodářství tak, aby splňovalo požadavky na energetický úsporné i ekologické hospodaření. Stavba je umístěna na terénu v exponované poloze z dálkových pohledů Pálavských kopců. Hmotové řešení je vůči lokalitě poněkud necitlivé, objekty působí velmi hmotně. Chybí vizualizace celkového řešení území. Situace širších vztahů je provedena velmi schematicky. Podrobně a pečlivě je proveden energetický koncept, řešení odpadních vod a skladba fasády. Po obsahové i formální stránce splňuje práce požadovaný rozsah a naplňuje stanovený cíl. Otázky a náměty k obhajobě: - Vyjasněte urbanistický a architektonický koncept. - Jak bude konstrukčně řešen průnik objektů. - Jak bude řešen odvod dešťové vody v úžlabí .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka nastudovala dané téma a pracovala systematicky.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Dýr, Petr

Urbanistický koncept: dokumentace ne zcela umožňuje posoudit, zda odsunutí objektu z hrany svahu nad jezery nebude mít nižší urbanistický potenciál s ohledem na atraktivitu okolí, zejména dominanty Pálavských vrchů. Rovněž je snížena přímá vizuální vazba s turisticky exponovanou trasou, vedoucí po břehu Mušovského jezera. Architektura: K architektonickému ztvárnění mám závažnou připomínku k řešení opláštění. Domnívám se, že provedení fasády v materiálu dřevo a sklo, jež má připomínat suchem rozpraskanou půdu, je nevhodným řešením. Dle malého počtu předložených vizualizací a nekvalitně zpracovaných "barevných" pohledů je dále architektonický výraz obtížně posuzovatelný. Provozně jsou objekty řešeny celkem účelně a přehledně. Připomínku mám k některým sociálním buňkám - WC, např. 1.28 a 1.30, kde chybí samostatně větratelné předsíně/požadavek ČSN 734108/. V provozu postrádám dostatečně velký sklad pro adjustovaná vína připravená k expedici. Zasedací místnost 1.03 by bylo také lépe situovat blíže ke společenské/veřejné/ části. Denní místnost 1.19 se mi zdá pro tento druh provozu a počet zaměstnanců předimenzovaná. V ubytovací části mám připomínku k velikosti pokojů: ubytování až 6-ti osob v jedné místnosti považuji v tomto typu hotelového ubytování za nevhodné. Konstrukční řešení stavby je v textu popsáno a ve výkresové dokumentaci prezentováno prostorovým konstrukčním schématem. Součásti práce jsou podrobné výpočty energetických bilancí a stanovení tepelných ztrát.Podrobně jsou i propracovány konstrukční detaily. Práce je průměrně graficky zpracována. U diplomanta bych očekával vyšší úroveň prezentační grafiky. Zejména mám připomínky k výkresům pohledů /barevnost/ a absenci dostatečného počtu a kvalitativní úrovně vizualizací, jež by předvedené dílo prezentovala.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení D
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň C
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 22788