SVOREŇ, J. Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Ondřej

Student zpracoval náročnou problematiku vysokorychlostních asynchronních motorů speciální konstrukce. Pracoval velmi samostatně, využíval českou i cizojazyčnou literaturu a postup řešení pravidelně konzultoval. V závěru přes technické komplikace při přípravě měření přispěl svou aktivitou k jeho alespoň částečné realizaci.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Ondrůšek, Čestmír

Práce se zabývá návrhem vysokootáčkového asynchronního motoru. Je rozdělena včetně úvodu a závěru do osmi kapitol, je velmi rozsáhlá a má 82 stran. V práci je nejprve změřen motor, mající jmenovité otáčky 2800min a potom byl proveden výpočet pro obdobný motor vysokootáčkový a porovnány ztráty obou strojů. Ve čtvrté kapitole je proveden výpočet vysokorychlostního motoru klasickou výpočetní metodou. V páté kapitole je provedena analýza pomocí metody konečných prvků. V šesté kapitole je provedeno měření na laboratorním vzorku při snížených otáčkách. Vzorek motoru nebyl vybaven vlastním účinným chlazením, nemohlo měření probíhat standardním způsobem, ale pouze při krátkodobém zatížení a většinou při redukované zátěži. Motor má při relativně velký skluz jak při chodu naprázdno, tak při zátěži a tomu odpovídající ztráty v rotoru. Pro trvalý chod je nezbytné u těchto strojů účinné chlazení. Práce má velmi dobrou grafickou úpravu, dobře se čte a je v ní minimum překlepů. Student prokázal schopnost vypracovat velmi náročné zadání. Cíle práce byly splněny. Práce splňuje zákonné požadavky a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 48609