HOLUŠA, D. Automobily osmdesátých a devadesátých let [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Bakalářská práce podává stručnou a kompaktní formou přehled vývoje automobilní techniky v 80. a 90. letech 20. století. Jsou popsána technická řešení významných světových výrobců z uvedeného období. Po stránce formálního zpracování lze textu vytknout jen drobné nedostatky. Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

V bakalářské práci je přehledně popsán vývoj automobilového průmyslu v 80. a 90. letech minulého století se zaměřením na nejvýznamnější technická řešení apliokovaná v tomto období. V relativně menším rozsahu se pak autor zabývá porovnáním tehdejší techniky s nejnovějším stavem, zejména pokud jde o elektronické systémy. Zadání lze však přesto považovat za splněné v celém rozsahu. Rovněž formální zpracování odpovídá požadavkům, výskyt drobných stylistických nepřesností je minimální.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33722