BESEDA, V. Technologie broušení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Téma bakalářské práce je rozděleno do přehledných kapitol. Jejich odborná náplň a zpracování jsou na velmi dobré úrovni. Teorie broušení je rozebrána vcelku podrobně, snad mohlo být více použitých zdrojů. Praktická část, využívající strojírenské prostředí, je doložena brousicími stroji a autorovým technologickým experimentem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Téma broušení je rozpracováno v solidní šíři. Grafická stránka vázaná na teoretické kapitoly je mírně horší včetně netypického označení obrazku 0. Praktická stránka studentova experimentu je zpracována velice dobře. Malý rozsah použité literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49705