SVOBODA, M. Problém trhliny v blízkosti bimateriálové rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Profant, Tomáš

Trhlina v blízkosti rozhraní dvou ortotropních materiálů je jeden z mnoha aktuálních problémů, kterými se zabývá současná lomová mechanika a reprezentuje zobecnění klasického problému trhliny v homogenním prostředí. Toto zobecnění se však týká také odpovídající teorie a potřebných matematických nástrojů. Pan Miroslav Svoboda se zhostil s hodnocením výborně vypracování své diplomové práce zejména díky svému aktivnímu přístupu a samostatnou prací včetně pravidelných konzultací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ševeček, Oldřich

Předložená diplomová práce je po formální stránce zpracovaná přehledně a obsahuje všechny kapitoly náležité pro tento typ práce. Měl bych však pár následujících připomínek: - nevhodná formulace na straně 14: "...přičemž jedním z důležitých mechanismů jeho porušování je vlivem šířící se trhliny." - Mechanismus porušení může být např. křehký nebo houževnatý lom, avšak uvedená formulace mi nedává příliš smysl… - V rovnicích (10), (56) a (57) by se neměla ve jmenovateli vyskytovat odmocnina z 2pi. Buď by 2pi mělo být umocněno na (1-delta) nebo je tento faktor již zahrnut ve funkci F a ve jmenovateli tak již nebude (záleží na definici problému výpočtu vlastních čísel a vektorů). - Strana 22 dole: „V případě anizotropního materiálu hovoříme o tzv. zobecněném faktoru intensity napětí…“. - O zobecněném faktoru intensity napětí H hovoříme až v případě nehomogenního materiálu (např. trhlina končící na rozhraní). Samotná trhlina v anizotropním materiálu ještě není obecným koncentrátorem. - Strana 29 (2.odstavec): Z textu není jasné co znamená pojem „skutečné řešení“, dále jaké hodnoty jsou vypisovány pro další zpracování a blíže specifikován by měl být také parametr „počet hodnot“ – co přesně znamená. - Nekonzistentnost zvolených materiálových konfigurací pro výpočet exponentů delta a pro výpočet součinitele H. Bylo by přehlednější a vhodnější, kdyby se oba parametry počítaly na stejných materiálových konfiguracích. Čtenář by se ve výsledcích daleko lépe a jasněji orientoval. - Z tabulky 2, „Případ 2“ plyne, že by se trhlina měla nacházet v homogenním materiálu – oba materiály jsou stejné i se stejnými materiálovými směry a tudíž by exponent singularity měl být 0.5, což z výsledků není patrné...(jedná se tedy zřejmě o překlep v tabulce). - U grafů č. 20-23 je chybný popisek obrázků - nejedná se o „Závislost poloměru integrační cesty na faktoru intensity napětí“ avšak opačně o Závislost faktoru intensity napětí na poloměru integrační cesty. Obdobný problém je také u obrázku 24. - V obrázku č. 29 by bylo vhodné mít legendu upřesňující co která křivka znamená. - Závěr i diskuse se soustředí víceméně pouze na výpis jednotlivých kroků, které byly v práci provedeny a výčet získaných výsledků. Zde bych uvítal navíc nějaký detailnější rozbor získaných výsledků a poznatků, co z nich plyne a nastínění k čemu lze získané výsledky dále využít. Až na uvedené body je práce zpracována srozumitelně a měla by uvést do problematiky i nezasvěceného čtenáře. Cíle práce, definované na začátku, byly splněny a autor si pro její zpracování musel osvojit pokročilé výpočtové a matematické metody, což je třeba ocenit. Nicméně z důvodu slabšího závěru práce a výše uvedených drobných nedostatků hodnotím práci výslednou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47489