SVRČEK, M. Solární energetické systémy pro bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student zpracoval poměrně rozsáhlou rešerši dostupných zařízení pro využití solárního ohřevu. V dostatečné míře studoval dostupnou literaturu, jak katalogové listy výrobců, tak návrhy konkrétních zařízení. K problému přistupoval věcně a se zájmem o danou oblast. Určil potřebný výkon solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody, včetně základního ekonomického posouzení a dostupného spolufinancování z podpůrných fondů. Práce odpovídá zadání. Práci hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Macháček, Jan

1) Splnění požadavků zadání Požadavky zadání byly v podstatě splněny, i když k vypracování jednotlivých bodů mám připomínky, viz níže. Jedním z bodů zadání je „návrh řešení optimalizace“. V práci se žádná optimalizace nevyskytuje. Není použita ani žádná optimalizační metoda apod. Spíše než o chybu řešitele se, ale zřejmě jedná o nevhodně formulované zadání. V opačném případě není splněn jeden z bodů zadání. Jsem přesvědčen o tom, že projekty tohoto charakteru musí bezpodmínečně obsahovat hodnocení ekonomické efektivity navrhovaného řešení. Ačkoliv diplomant v práci na mnoha místech s pojmy ekonomika, ekonomičnost atd. operuje, jakékoliv ekonomické hodnocení projektu není součástí práce. Chybí i jednoduché srovnání současného systému vytápění se navrhovaným systémem, velikost úspor, návratnost apod. Považuji to za zásadní nedostatek. 2) Odborná úroveň práce Práce je na dobré odborné úrovni. Bohužel na některých místech textu je zřetelné, že autor informace pouze téměř doslovně převzal, často pouze z jednoho zdroje a bez hlubšího pochopení problematiky. Například na straně 37 a pak i dále hovoří autor o výhodnosti sériového zapojení kolektorů a o jeho volbě, na obrázku je však znázorněno zapojení paralelní. Takových nedostatků je v práci více, viz připomínky níže. 3) Interpretace výsledků a jejich diskuze. Výsledky jsou interpretovány a diskutovány pouze na „dobré“ úrovni. V závěru práce se objevuje podkapitola současný stav, která měla být uvedena v počátku práce, dále je zde kapitola shrnutí systému dotací, což jsou vzhledem k chybějícímu ekonomického hodnocení informace irelevantní. Porovnání absolutních hodnot velikosti dotace a ceny systému je nedostačující. 4) Formální zpracování práce Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Mám výhrady k strukturování a vypracování jednotlivých kapitol. Kvalitu práce také snižují obrázky a ilustrace, které jsou všechny převzaté z internetu, nečitelné a rozmazané. Neobjevil jsem jedinou vlastní ilustraci nebo schéma. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou dobře/C. Připomínky: - V práci není uveden a pospán současný otopný systém objektu. Chybí jak technické tak i ekonomické údaje. Výsledky práce nejsou s čím porovnat. - Na straně 19 uvádí autor důvody proč využívat solární soustavy. Všechny důvody jsou špatně formulovány a jsou diskutabilní. - Na straně 29 autor provádí výpočet potřeby teplé vody. Dle mého názoru měla být pro tento výpočet použita k tomu určená norma ČSN EN 15316. Výsledek pak měl být konfrontován s naměřenými údaji při provozu současného otopného systému, kde by se projevily zvyklosti obyvatel domu, sezonní vlivy atd. - Výpočet potřeby teplé vody se obvykle provádí pro jednotlivé měsíce v roce, ve kterých je potřeba samozřejmě různá a ve většině případů je přesně opačná ke křivce získané solární energie. - Diplomant v práci uvádí, že navrhovaný solární systém bude krýt jen asi 40 % potřeby, ale neuvádí, co bude krýt zbývajících 60 %. Jak budou tyto dva zdroje energie v součinnosti apod. - Na straně 30 hrubě nesouhlasím s rozdělením řešení solárních soustav na „Ekonomické“ nebo „Ekologické“. Z textu vyplívá, že se projekty navrhují buď ekonomicky, nebo ekologicky ať to stojí, co to stojí! Přímo je použita formulace „Pro vysokou cenu solárního tepla se tento způsob návrhu používá především u rodinných domů, kde ekonomické parametry nejsou příliš sledovány“ Toto vyjádření považuji za fatální omyl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 39064